Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

Директора закладу дошкільної освіти №4   «Калинова сопілка»

 Івано-Франківської міської ради

Сливоцької Тамари Іллівни

за 2022/2023 навчальний рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом  та громадськістю».

 Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:

 • Підвищення відкритості діяльності закладу дошкільної освіти;
 • Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;
 • Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в   ЗДО;

Керуючись  основними  положеннями  Закону  України « Про  освіту», «Про  дошкільну  освіту»,  Концепції  дошкільного  виховання  в  Україні, Національної  доктрини  освіти  та  виконуючи  план  роботи  на 2022/2023 навчальний  рік, колектив    закладу дошкільної освіти   « Калинова сопілка»  на  протязі  року  працював  творчо  та  відповідально.

Організаційно-правові засади діяльності  ЗДО  « Калинова сопілка»

Заклад дошкільної освіти №4 « Калинова сопілка»»  Івано-Франківської міської ради   розпочав функціонування в 1982 році. Згідно проектної потужності розрахований на  225 місць для дітей раннього та дошкільного віку. В 2022-2023 навчальному році функціонувало  11 вікових груп

з наповнюваністю 298 дітей:1 група раннього віку, 3 групи молодшого дошкільного віку, 3 групи середнього дошкільного віку та 4 групи старшого дошкільного віку.

ВІДОМОСТІ                    ПОКАЗНИКИ
1 Повна назва закладу заклад дошкільної освіти №4 «Калинова сопілка» при Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради
2 Тип закладу Загального розвитку
3 Адреса телефон  E-mail вулиця Вовчинецька,  133, м.76000 Івано-Франківськ,  Україна  телефон:  (0342)-78-64-24     Slivocka@ukr.net
4 Код ЄДРПОУ 209559212
5 ПІБ директора Сливоцька Тамара Іллівна
6 Державна атестація Наказом управління освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради від ___2016 № ____ «Про результати державної атестації «Дошкільний навчальний заклад №4 «Калинова сопілка» підтверджено право закладу на надання дошкільної освіти.
7 Мова навчання Згідно із ст.7 Закону України «Про освіту» та ст. 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою освітнього процесу в ЗДО є державна мова.
8 Число місць за типовим проєктом 225
9 Кількість вихованців: 298
– в групі раннього віку 22
– в групах дошкільного віку 276

 

 

10 Кількість груп (усього), із них: 11
груп раннього віку 1
дошкільного вік 10
інклюзивні групи 4 (5 дітей)
Режим роботи груп  
10,5 годин 3
12 год. 8
11 Всього працівників 66
Із них: педагогічний персонал 33
обслуговуючий персонал 33

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.

8 груп працює з 12 годинним режимом роботи –  з 7.300 год. до19.30 год.

3 групи працює з 10,5 годинним режимом роботи- з 7.30 год. до 18.00 год

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом ЗДО, Правилами внутрішнього розпорядку,  посадовими та робочими інструкціями, Листами МОН № 1/3845-22 від 02.04.22 року «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», від 27.07. 2022 № 1/8504-22 «Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» та інших розпорядчих документів.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня  – оздоровчий період.

Заклад дошкільної освіти « Калинова сопілка» здійснює свою діяльність відповідно до  плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником.

Враховуючи безпекову ситуацію , заклад працював у очному форматі весь 2022/2023 навчальний рік.  У закладі створені умови для навчання і виховання дітей в умовах воєнного стану в Україні. В приміщенні є  Укриття. Для оптимального рухового режиму є в наявності музичний, спортивний та ігрові майданчики.

Головна мета дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

Основним завданням колективу закладу дошкільної освіти є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Діти старшого дошкільного віку повинні досягти певного рівня розумового й емоційно–вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації освітньої діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла, звичаї та традиції.

Враховуючи методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану», «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», «Щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами  та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях», спираючись на  «Пам`ятку керівника закладу дошкільної освіти щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності», актуальними напрямами роботи нашого закладу залишаються наступні: організація безпечного освітнього простору в ЗДО та психологічний супровід учасників освітнього процесу.

Безпосереднє керівництво діяльністю закладу дошкільної освіти здійснює керівник Сливоцька Т.І., яка організовує та контролює  роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів, з основної та адміністративно – господарчої діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень колегій, нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу освітньої  роботи визначаються проблемні завдання колективу, формуються теми нарад при керівнику.

Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти  на 100% забезпечено  педагогічними  кадрами та технічним персоналом. (відповідно  до  штатного  розпису). Всього працівників в закладі дошкільної освіти – 66. З них педагогів – 35.

За рівнем кваліфікації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

 • « спеціаліст вищої  категорії» – 12 педагогів;
 • « спеціаліст першої  категорії» – 4 педагогів;
 • « спеціаліст другої  категорії» – 5 педагог;
 • « спеціаліст» – 9 педагогів;
 • 12 тарифний розряд – 5 педагогів;
 • «звання вихователь-методист» – 6 педагогів.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяла  атестація, яка проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни

Упродовж 2022-2023 навчального року педагогічний колектив закладу дошкільної освіти працював над такими пріоритетними завданнями:

 1. Створити максимально безпечні умови для вихованців на період режиму воєнного стану в Україні. Продовжувати роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків, дітей про безпечну поведінку в умовах війни.
 2. Надання педагогами психологічної допомоги дітям, які переживають вплив кризових подій.
 3. Удосконалювати роботу по використанню педагогами сервісів і інструментів комунікації для розміщення рекомендацій батькам, консультацій, зустрічей, конференцій.
 4. Формування соціально-громадянської компетентності дітей: виховання елементів патріотизму дітей старшого дошкільного віку засобами народних ігор.
 5. Формувати соціально-економічну компетентність дітей, елементарні економічні та логіко-математичні уявлення дітей старшого дошкільного віку як  складової у підготовці до успішного навчання в умовах Нової української школи.
 6. Створити належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну готовність педагогів працювати в нових умовах військового стану.

Освітній процес у дошкільному закладі забезпечували 35 педагогічних працівників, у тому числі: керівник,  вихователь-методист, 3музичні керівники, інструктор з фізкультури, практичний психолог, 4 асистенти вихователів, 22 вихователі, 2 керівники гуртків ( хореографія і англійська мова).

Освітній рівень поданий у діаграмі  1.

Діаграма  1

       

З метою реалізації головних завдань адміністрацією   закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при ОІППО  Роман М.І.,  Буртник І.Л., Пігуляк Т., Шарабуряк Х,, Кравець О., Чіпко К.Ю., Козюрак Х.В., Гринчишин Г.М., Клименко Т., Сливоцька Т., Лесів О., Озьмінська М., Винник І.В. До кінця року мають пройти: Федак Ю.І  Шарабуряк Х.П.   Бардашевська О.О.     Костишин О.М ), Лесів О.Р.  , Клименко Т.З  Міщанин Н.С.    Озьмінська М.Р

З  метою виявлення професійного розвитку педагогів та їх професійної майстерності, атестація педагогів здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітнього  процесу: перегляди відкритих занять, режимних моментів, роботи з батьками тощо. Згідно з графіком проведення атестації вивчалася система роботи вихователів, проводились співбесіди з педагогами із питань самоосвітньої діяльності, вивчалась документація, проводився моніторинг  серед колег, вихованців, батьків. Педагогічні працівники залучались до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, участь у семінарах, майстер класах, ділових іграх тощо.

За підсумками атестації в 2023 році атестувалось 7 педагогів. За результатами атестації:  Бойчук О.Д. – вихователь – відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне  педагогічне звання «вихователь-методист», Дубейчук А.М. – вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Чіпко К.Ю. – вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Козюрак Х.В. – вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Дяків М.О. – вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Малашкіній О.В. – вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Винник І.В. – асистенту вихователя, присвоєний 12 тарифний розряд.

 Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої  роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів  закладу дошкільної освіти  в методичній роботі. Вихователі всіх груп систематично відвідували  консультації,  вебінари, лекції, навчалися і практикувалися   з надання першої медичної допомоги у разі поранення та психологічної підтримки (окремі педагоги).

Зміст освітнього  процесу в дошкільному  закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти й реалізувався через програми розвитку дитини дошкільного віку «Соняшник», та  група №5 з апробації програми «Освіта і піклування».  А з січня місяця всі дошкільні групи (крім групи раннього віку №2) перейшли на впровадження даної програми.

З метою поліпшення якості освітнього процесу в роботі з дітьми педагогічні працівники використовували парціальні програми:  з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати»; програму художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку  «Радість творчості»; програму з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»,    « Скарбниця моралі», « Україна – моя Батьківщина».

Крім вищезазначеного програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги ЗДО керувались  Переліком навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти i науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2022/2023навчальному році, затвердженим наказом МОН від 14.09.2022р.№ 1/10686-22.

Новий навчальний рік розпочався із свята «День знань». Діти, на ігрових майданчиках мали змогу разом з інструктором з фізичного виховання Гринчишин Г. та казковими героями  .

З метою формування  у дітей уявлення про здоровий спосіб життя, сприяння зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищенню рухової активності у вересні в закладі проведений олімпійський тиждень під девізом «Здорова дитина  – здорова нація». З дітьми середнього дошкільного віку проведений спортивний квест «Фестиваль здоров’я».

Практичний психолог Лесів Оксана  Романівна надала  педагогам консультацію : «Новий формат взаємодії з батьками».

В закладі   дошкільної  освіти було проведено Тиждень безпеки для підняття рівня інформаційно – просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності дошкільників  в ЗДО.

А методистами Департаменту освіти і науки І.Джус та Л.Будзик проведено заняття з основ безпеки життєдіяльності (березень м-ць). Педагоги (через  іграшкового собаку Патрона) знайомили вихованців із правилами поведінки на дорогах, у громадському транспорті, виховували дбайливе ставлення до свого здоров’я і життя,   ознайомили дітей зі знаками, розміткою на дорогах, розглядали ситуації, які можуть виникнути на дорогах і тротуарах. А також прийняли участь у розвазі   «Правила дорожні знай – про безпеку пам’ятай».

Вже стало доброю традицією у ЗДО  щедрої осінньої пори проводити  осінні свята, які дарують дітям багато позитивних емоцій.

З метою забезпечення єдиних вимог наступності сімейного та суспільного виховання активно залучалися  родини до участі в освітньому  процесі  закладу дошкільної освіти, надавалася психолого-педагогічна допомога батькам  надавався широкий доступ батьків до інформації про діяльність закладу через сайт ЗДО.

Вихователі разом з батьками організували  Місячник милосердя « П’ять картоплин»,  допомогу для літніх людей.

Разом з родинами провели осінню ярмарку «Крок до Перемоги» на підтримку ЗСУ де зібрали кошти в розмірі 25394 грн. і передали захисникам. А також допомогли в придбанні дрона і тепловізора. Кожна сім’я  має особливу історію стосунків, свої традиції та обереги. Батьки вихованців ЗДО відобразили свої обереги в творчих родинних роботах, малюнках для воїнів.

Підвищення професійної компетентності педагогів, формування  сприятливого психологічного клімату в колективі; поліпшення взаємодії між педагогами; закріплення  вміння працювати в команді; розвитку комунікативних навичок педагогів – одне із завдань закладу.  БО «Проліска» надала допомогу.

Проведені консультації:

 • Як говорити з дітьми про війну: поради психологів;
 • Як контролювати вплив новин і соціальних ЗМІ на себе та дітей.
 • Аспекти психологічної підтримки дитини;
 • Позитивне батьківство.

Проведені дводенні семінари для педагогів (січень-лютий)

Для ВПО дітей БО організували видачу рюкзачків з канцтоварами.

БО «Проліска» провела з педагогами онлайн-тренінг по роботі з планшетами Save the children, які подарувала ЗДО (40 штук).

Дослідницько-пошукова діяльність – запорука професійного росту педагогів. З цією метою вихователь, Бойчук Оксана Дмитрівна, провела семінар-практикум з педагогами закладу і міста.

Семінар-практикум проведений Бойчук О.Д.  – основа педагогічної майстерності був наповнений практичними вправами та іграми, оскільки в дошкіллі, перші дні в садочку для маленької дитини  завжди переповнені враженнями, надіями, сподіваннями. Вона вірить, що в цьому новому світі буде успішною, дізнається. знайде  і випробує багато нового.  У нього з’явиться багато друзів, вихователька буде любити, поважати, часто хвалити, а мама з татом – пишатимуться.

Вихователь-методист Л.Павликівська  провела для педагогів  круглий стіл «Становлення компетентності  дитини в різних дитячих видах діяльності» під час якого педагоги закріпили знання про компетентності. Пригадали, що це  динамічна комбінація цінностей та ставлень, знань, умінь і навичок, які визначають здатність скористатися знаннями або шукати інші знання, що й характеризує важливішу життєву компетентність, здатність особи успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити подальшу навчальну та професійну діяльність, реалізувати освіту впродовж життя. Сформована життєва компетентність базується та характеризується через сформовані наскрізні вміння: аналітичне мислення; здатність працювати в команді; оцінювати ризики та приймати рішення; розрізняти та конструктивно керувати емоціями; логічно обґрунтовувати свою позицію, що допомогло педагогам провести моніторинги.

З дітьми  старшого  дошкільного віку  інструктор з фізкультури організувала та провела цікавий та пізнавальний спортивний квест  «Крокуй обережно безпечними стежинами».

Музично-оздоровчі заняття «Осінні подорожі»( містом, лісочком) проведені музичними керівниками дали можливість дітям полинути у казковий світ природи рідного краю, відволіктися від стресових подій сьогодення.

В листопаді були проведені консультації для педагогів:

 • Ігри в укритті (вихователь-методист)
 • Як говорити з дітьми про війну? (вихователь-методист);
 • Сучасне дошкілля під крилами захисту (вихователь-методист);
 • Дитячі ігри очима дорослих, або вчимося бути активними учасниками дитячої гри ( вихователь-методист);
 • Координація дій інструктора з фізкультури та вихователів – важливий чинник ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи (вихователь – методист);
 • Рухова активність на свіжому повітрі (фіз.інстр.Гринчишин Г.М.)

В листопаді проведена педагогічна рада №2 «Психологічно безпечне освітнє середовище як необхідна умова успішного розвитку та соціалізації дитини». Педагоги граючись проговорили чинники успішної активізації мисленнєвої діяльності дітей; пригадали, що таке особистісно-орієнтований підхід, особиста сфера дошкільника.

Провели відкриті перегляди занять  «Хто справжній друг» – вихователь Шарабуряк Х., а також сходинки розвантаження провела практичний психолог О.Лесів

Педагоги закладу разом з Павликівською Л.В., вихователем-методистом,  під час педагогічного  турніру «Гра – основа освітнього процесу» пригадали, що таке Ігрова компетентність. А молоді спеціалісти ознайомились з   «Інноваціями в дошкіллі» за круглим столом. Цікавою  для педагогів була консультація «Педагогічні орієнтири критичного мислення дошкільників».

Для поглиблення громадянсько-патріотичного виховання в  закладі  створені педагогами за підтримки родин міні музеї  для виховання у дітей патріотичних почуттів.

В січні заклад долучився до регіонального конкурсу «Родинні колядки». Всі колядки  були відзначені.( «Хай Ісус мале дитя» – дует «Барви» – вихователь К.Чіпко з донечкою Іринкою, «По всьому світу стала новина» – родина Кірік, «Коляда та коляда» – тріо «Гармонія» – музичних керівників, «Ясна дитина» – ансамбль вихователів «Калинові дзвіночки»).

14 лютого  разом із персонажами Зими та Весни діти старших груп позмагалися під час музичної розваги «Стрітення».

16 лютого колектив закладу приєднався до заходів  Дня Єднання. З  вихованцями закладу було проведено цього дня різноманітні форми робіт. Діти малювали, аплікували, ліпили, співали, розповідали історії про рідний край за ілюстраціями, читали вірші про Україну

Психологічна служба ЗДО будує відносини на основі довіри, взаєморозуміння, тактовності, доброти і уваги. У всьому допомагала громадська організація «Проліска», яка провела семінар на тему: «Позитивне батьківство». Щоб допомогти родинам під час війни, знизити рівень стресу, впоратися з емоційним навантаженням  надавалися поради, відео консультації, рекомендації.

Протягом року здійснювався психологічний супровід педагогів ЗДО, надаватися консультації різного характеру, здійснювалися проєкти, квести та надавалася психологічна підтримка в умовах війни та ін., педагоги закладу брали активну участь у всіх заходах, запланованих акціях допомоги захисникам України. Зокрема, взяли активну участь у плетінні сіток,  збирали матеріал для виготовлення окопних свічок для ЗСУ, організовували різні  пакунки з харчуванням, готували  рибу для консервування. Провели благодійний ярмарок «Крок до перемоги» для підтримки ЗСУ, зібрали 25 394 гривні. Не оминув колектив і людей літнього віку, яким потрібна була допомога, разом з батьками вихованців долучилися до Місячника милосердя «П’ять картоплин».

Працівники ЗДО, батьки та діти долучились до онлайн майстер – класу, де виготовляли «Пташок Миру».  Дані форми роботи стабілізують емоційний стан, відновлюють, допомагають долати наслідки стресу  та повертають в теперішній час «тут і зараз». Пташок використали на випускному святі.  Написали слово МИР.

Під час психологічного супроводу дітей, намагалася використовувати різноманітні методи арт-терапії. Тому що саме арт-терапія допомагає впоратися з тривогою, подолати наслідки стресу, активізувати цілющу силу дитячої психіки. Тому в ігровій формі, пропонувалося діткам виконати ту чи іншу форму роботи.

День матері — міжнародне та локальне свято на честь матері сім’ї, а також материнства, материнських зв’язків та впливу матерів у суспільстві.  Цього дня в закладі з дітьми були проведені різноманітні заходи.

День вишиванки —  свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення  — щорічно відзначається у третій четвер травня. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день кожен охочий міг долучитись до свята. Вихованці та колектив ЗДО  долучились до цього чудового свята національної єдності, одягнувши найкращі вишиванки, віночки та інші елементи традиційного українського одягу.

З 16.05 по 20.05.2023 року проведений тематичний тиждень з основ безпеки життєдіяльності, під час якого діти поповнили знання  щодо безпеки власного здоров’я, дізналися як захистити себе у надзвичайних ситуаціях, як поводити себе із вибухонебезпечними предметами та виявленими підозрілими предметами. Діти старшого дошкільного віку позмагалися на веселих стартах «Безпечно – небезпечно», «Безпечна стежинка».

Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення методичного процесу. Оформлення та оснащення методичного кабінету відповідають сучасним вимогам. В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, періодичні видання з дошкільної освіти. Методична робота в ЗДО має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника для поліпшення ефективності освітнього процесу в цілому. Методична робота реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і через нетрадиційні форми. Колективні (групові) форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань щодо організації освітнього  процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення й поширення кращого педагогічного досвіду.

У закладі створений  сприятливий  мікроклімат для роботи педагогів  в інноваційному напрямку. Педагоги застосовують сучасні форми і методи педагогічної діяльності, враховують у своїй роботі індивідуальні особливості дошкільників, самовдосконалюються, підвищують свій професійний рівень, враховуючи дію військового   стану. У роботі з дітьми застосовуються елементи та методи ТРВЗ, М. Монтессорі, С.Русової, методику Карла Орфа, Л.Б. Фесюкової, В.Сухомлинського, Н.Гавриш, Кюізинера, Воскобовича, Нікітіних, Білан, Шульги Л., Єфименка і ін..

З метою розвитку творчої особистості, креативності, повної самореалізації нахилів та інтересів дітей, з урахуванням запитів батьків, у закладі дошкільної освіти організована робота  гуртків : хореографії і англійської мови.

Педагоги працюють за програмами затвердженими МОН України. Гуртковою роботою в закладі охоплено 85 % вихованців.

Ми намагаємося створити максимальні умови для комфортного перебування дитини в закладі дошкільної освіти, а саме педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО укомплектований повністю у 2022-2023 н.р., педагоги постійно підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при ОІППО та проходять атестацію відповідно перспективного графіку, із року в рік поповнюється матеріальна база закладу, не дивлячись на військовий стан.

У відповідності до інтересів, запитів, потреб щодо підвищення рівня професійної майстерності педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, базові дошкільні заклади, семінари, курси підвищення кваліфікації з обов’язковим наступним обговоренням у педагогічному колективі найбільш актуальних науково-теоретичних, психолого-педагогічних проблем виховання та розвитку дітей раннього, молодшого, середнього, старшого дошкільного віку, методичних знахідок передової практики.

Для безпечного перебування вихованців та персоналу у закладі обладнано  підвальне приміщення під укриття.  Щоб діти мали змогу продовжувати відвідувати заклад в укритті зроблено капітальний ремонт, встановлено вентиляцію та освітлення, також є генератори на випадки вимкнення світла, Wi-fi, зручні меблі, ліжка,  запаси технічної й питної води. У приміщенні обладнано вбиральню, медичний куточок – усе заради безпеки вихованців  та працівників. Укриття повністю відповідає усім санітарно-гігієнічним нормам. Придбано: 3 шафи, 100 стільців, 20 столів, 1 медична шафка, туалет, що становить 114тисяч гривень. Завдячуючи участі в міському проекті з дольовою участю батьків,працівників ЗДО –30% від загальної суми,та 70 % міська рада. Вартість проекту 114 тис. Батьки та працівники ЗДО= 34000;

Міська рада =80000

Щоб в укритті було не так сумно, працівники закладу власними силами розмалювали стіни яскравими квітами й фігурками звірят, створили для малечі справжнє освітньо-розвивальне середовище: є куточок для відпочинку, зображувальної та ігрової діяльності, театральний куточок, місце для усамітнення, укомплектували простір різним навчальним матеріалом, тому при небезпеці вихователі можуть проводити в укритті повноцінні заняття.

Педагогічний колектив творчо вирішував питання облаштування належного розвивального середовища і у групових приміщеннях. Розвивальне  середовище закладу забезпечує максимальний психологічний комфорт кожної дитини, дозволяє вирішувати педагогам конкретні освітні завдання, залучаючи дітей до процесу пізнання, розвиваючи допитливість, комунікативні здібності, забезпечує гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом, сприяє розвиткові природної цікавості дитини до пізнання світу, спонукає дітей до індивідуальних і колективних ігор.

У всіх групових приміщеннях створені осередки, які допомагають забезпечити максимальну емоційну зручність, насичують життя дітей позитивними емоціями, зміцнюють нервові сили, волю, гармонійно поєднують психічне та фізичне навантаження дитини з відпочинком. Це естетично оформлені та зручно розміщені центри:

 • розвиваючої активності дітей;
 • соціально – комунікативного напряму;
 • пізнавально-інтелектуального напряму;
 • мовленнєвого напряму;
 • художньо – естетичного напряму;
 • фізкультурно-оздоровчого напряму;
 • ігровий куточок;
 • куточок усамітнення або відпочинку.

Важливим напрямом патріотичного виховання у  ЗДО  є прилучення дітей до народознавства – вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців. За 2022-2023 навчальний рік педагогами поповнені міні музеї, допрацьовані паспорти  та демонстраційний матеріал по  ознайомленню дітей з  українською хатою (житло), одягом, предметами побуту, народною іграшкою, народними ремеслами, гончарством, вишивкою, килимарство, лозоплетіння, символами (верба і калина, вінок, рушник) тощо. Музичні керівники вивчають з дітьми розспівочки, пісні, таночки народознавчого спрямування.

Протягом року педагоги ознайомились з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей, використовували в роботі з вихованцями проведення дихальної гімнастики, точкового масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук, для профілактики плоскостопості, психогімнастику. Результати оздоровлення дітей в умовах дошкільного закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців. Слід зауважити, що значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. У групах під час їжі вживалися цибуля та часник, лимон.

Станом на 01.06.2023 року  на диспансерному обліку ЗДО  знаходиться  37 дітей. З них:   у педіатра  – 1 дитина, гастроетеролог – 3 дітей, кардіолог – 4 дитини, ЛОР – 2 дитини, невропатолог – 3 дитини, дерматолог – 2 дитини, уролог – 1 дитина, ортопед – 10 дітей, логопед – 5 дітей. Окуліст – 4 дітей, ендокринолог – 1 дитина.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на нараді при керівнику, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Інструктором з фізичної культури Гринчишин Г.М. в січні 2023 року було проведено проміжне обстеження рухової підготовленості дітей, в тому числі вихованців старшого дошкільного віку, які йдуть до школи. Показники оволодіння дітьми «абеткою рухів» показали:

 

Оцінювальна таблиця розвитку основних рухів дітей.

Рівень засвоєння дітьми основних рухів на січень 2023 року  поданий в таблиці 3

Всього дітей        –        293(100%)

Не обстежено      –        (11 %)

Обстежено –        –        (89 %)

Таблиця 3

Рівень фізичної готовності К-ть дітей % відношення
Високий 123 42 %
Достатній 125 45 %
Середній 40 20 %
Низький 5 7 %

 

Розподіл дітей за медичними групами (здоров’я)

у 2022-2023 навчальному році поданий у таблиці 5

Таблиця 5

 

  Назва закладу освіти Всього дітей у закладі освіти Із них:
Кількість дітей основної медичної групи Кількість дітей підготовчої медичної групи Кількість дітей спеціальної медичної групи
   

 

 

293 291 2 0

 

У закладі постійно здійснюється оновлення та поповнення обладнання фізкультурно – ігрового інвентарю.

Інструктор з фізкультури проводить роботу по навчанню дітей іграм спортивного характеру, а саме: бадмінтон, футбол, баскетбол, для цього придбано необхідний інвентар.

Заходи оздоровчої роботи в літній період (природні фактори, вживання соків, овочів, фруктів, максимальне перебування дітей на свіжому повітрі з забезпеченням достатньої рухової активності) сприяли підвищенню імунітету, зміцненню здоров’я дітей. Складено методичні рекомендації по загартуванню природними факторами.

Важливим моментом організації фізичного виховання є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками. Протягом навчального року надавались індивідуальні консультації батькам щодо організації фізичного виховання дітей вдома.

Під час організації життєдіяльності дітей у закладі  дошкільної освіти використовувались такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та інші), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення групи, професійної майстерності педагога вони організовувалися фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність. Гра використовувалась в освітньому  процесі дошкільного закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організованих формах. Пріоритет надавався творчим іграм (ігри-драматизації, інсценівки, сюжетно-рольові ігри) та іграм з правилами (дидактичні, рухливі, хороводні).

В закладі організована робота з дистанційного супроводу батьків у вихованні та навчанні дітей. У пригоді стала програма «Освіта і піклування», яка має медійне забезпечення і батьки можуть проводити заняття з дітьми в домашніх умовах, знаючи, яку тему проходять діти в садку, сторінки сайту закладу дошкільної освіти, електронне листування, онлайн-спілкування у закритій групі в соціальних мережах тощо. Вихователі дошкільного навчального закладу постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги. Протягом року проводились спільні заходи та виставки.

Також педагоги інформували батьків щодо організації безпечних умов у закладі під час повітряної тривоги та інших небезпек. Часто корисними інструментами спілкування були: чат, соціальні мережі Telegram та Viber. Найпоширенішою практикою  в педагогів було  створення в соціальній мережі Viber групи для батьків, де вони ознайомлювали батьківський колектив з організацією дозвілля дітей, режимом роботи, нагадували батькам протоколи безпеки на випадок повітряної тривоги, евакуації до укриття, надавали корисні поради як зайняти дитину під час вимкнення світла, ознайомлювали з головними правилами інформаційної безпеки під час військового стану і т.д.

В ЗДО  проведені проєкти:

 • проєкт виховної роботи з батьками та дітьми з патріотичного виховання;

Як результат:

 • проведена виставка дидактичних ігор на патріотичну тематику;
 • проведений конкурс дитячого малюнку ;
 • проведене озеленення квітників;
 • фото та відео звіти викладені в мережі Інтернет .

За 2022 – 2023 навчальний рік заклад має такі досягнення:

– Участь у міському освітньому проєкті: читання творів Т.Шевченка «Славимо Кобзаря». Нагороджені грамотою за активну участь І.Буртник, Т.Пігуляк, Г.Семенів, І.Бондар., березень  2023 року.

–  рішенням науково-методичної ради ОІППО схвалено методичну розробку О.Бойчук «Розвиток пізнавального інтересу у дітей старшого дошкільного віку у процесі пошуково-дослідницької діяльності» 11.03.2023р.

– перемогли у міському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства «Безпечний садок починається з облаштування укриття». Сума фінансування 80118.50 грн. / 34336,50грн.;

– взяли участь в конкурсі «Бюджет участі» проєкт «Облаштування ігрових майданчиків»;

– провели зустріч з представниками-розробниками програми «Освіта і піклування» Н.Пікановою і О.Райпольською, щодо впровадження системи /Education Care/ в закладі дошкільної освіти та вручили Mr/Leder DIPLOMA керівнку закладу за впровадження інноваційних освітніх технологій у практику роботи дошкільного закладу;

– провели семінар практичні психологи міста, логопеди, вихователі;

– участь в регіональному конкурсі «Родинні колядки»: Тріо «Гармонія», ансамбль «Калинові дзвіночки», дует «Барви» і родина Кірік. Всі учасники були відзначені комісією Департаменту освіти і науки.

У закладі були проведені конкурси:

 • Огляд готовності груп до нового навчального року(серпень);
 • конкурс – огляд куточків усамітнення для психологічного розвантаження (листопад);
 • конкурс-огляд ігор морально-етичного змісту(січень);

Колектив ЗДО проводить систематичну роботу з батьками щодо розвитку, виховання, навчання дітей дошкільного віку в родині відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. Заклад працює у тісній співпраці з батьківським комітетом, який обраний на загальних зборах, легалізований наказом по закладу і діє відповідно до Положення про батьківський комітет дошкільного закладу.

Вихователями проводиться моніторинг успішності випускників.  На підставі бесід із учителями та практичними психологами  шкіл було встановлено, що більшість випускників дошкільного закладу успішно адаптуються до шкільних умов,  мають достатній та високий рівень знань, мають високу мотивацію до навчання, приймають активну участь у різних шкільних заходах.

В закладі особлива увага приділялась проблемі виховання дітей старшого дошкільного віку та формуванню шкільної зрілості. Вдало організовували інтегровані розвивально-пізнавальні заняття з дітьми.

На протязі 2022-2023 навчального року проводився моніторинг розвитку успішності дітей  за Базовим компонентом дошкільної освіти  у всіх дошкільних групах.  За результатами підведені підсумки моніторингу, складені зведені таблиці, діаграми. Моніторингом охоплено 283 дітей  – 10 груп.

Показники засвоєння Базового компоненту дошкільної освіти подані в таблиці 6

Таблиця 6

Освітні лінії  
молодші

групи

середні

групи

старші

групи

 
Особистість дитини 56 78 97  
Дитина в соціумі 46 51 85  
Дитина в природному довкіллі 71 89 99  
Дитина у світі культури 43 54 89  
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 51 74 86  
Мовлення дитини 39 47 85  
Гра дитини 75 83 91  
Загальний бал 54 68 90  

 

Результати моніторингу свідчать, що потребують додаткової роботи такі напрямки: дитина в соціумі,  дитина у світі культури, дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку і мовлення дитини і логіко-математичний розвиток.

В закладі на протязі навчального року проводився моніторинг педагогічної діяльності педагогів, оскільки  соціально-економічні та суспільно-по­літичні зміни, що відбуваються в державі на сучасному етапі, модернізація освітньої системи все гостріше ставлять питання про рівень знань і умінь вихователя. Нині гостро відчувається потреба в людях компетентних, професіональних, здатних працювати продуктивно і творчо. Важливим завданням методичної служби закладу  є здійснення цілеспрямованого від­бору здатних творчо працювати вихователів; створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального-естетичного, професійного, науково­го розвитку вихователя; надання можливості реалізувати творчі індивідуальні здібнос­ті, власний потенціал.

Аналіз  моніторингу діяльності педагогічних працівників свідчить, що педагоги: Бойчук О.Д., Москвин С.І, Федак Ю.І., Ящук С.М., Клименко Т.З., Буртник І.Л,  Дяків М.О., Малашкіна О.В., Баворовська С.С., Шарабуряк Х.П., Дубейчук А.М., Козюрак Х.В., Афтанасів Н.Р., Роман М.І., Чіпко К.Ю., Кравець О.В., Міщанин Н.С., Костишин О.М.  брали активну участь у житті закладу, підвищували свою професійну діяльність, використовували в роботі з дітьми нові шляхи та методи навчання та виховання дошкільників враховуючи особливості військового стану.

Заклад забезпечений  мультимедійною технікою (3проєктори, 3 екрани),  4-ма комп’ютерами, інтерактивною дошкою, 100 % працівників закладу володіють ІКТ. Крім того, в групах є  телевізори, комп’ютери, проєктори, ксерокси для активного впровадження в роботу програми «Освіта і піклування».

Організація харчування дітей у дошкільному закладі здійснювалася на підставі законів України «Про дошкільну освіту»,«Про охорону дитинства», «Про дитяче харчування»,   Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах», наказів МОЗУ і МОНУ від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006 № 298/227 (із змінами), постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Харчування в дошкільному закладі  3-х разове. Керівник  дотримується грошових норм харчування дітей. Дітям з багатодітних сімей надається пільга по харчуванню у розмірі 50 % від вартості харчування на день; дітям з малозабезпечених сімей та дітям-інвалідам – 100%; дітям, члени родин яких є учасниками військових дій та дітям загиблих батьків під час АТО – 100%. Пільги надаються відповідно до рішень виконавчого комітету ради та на підставі поданих батьками заяв і документів на право отримання пільги.

Дотримання норм харчування здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень. Вибірка основних продуктів харчування відповідає фінансуванню. Затверджені натуральні норми харчування в середньому виконуються на 98 %.

Інформація про відсоток виконання натуральних норм харчування

В 2022-2023 навчальному році подана в таблиці 7

Таблиця 7

  Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень

 

Дошкільний вік 92 90 89 98 88 89 92 88 71
Ранній вік 92 90 89 98 88 89 92 88 69

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій. Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики, інноваційними підходами до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Через всю освітню діяльність проходив принцип інтеграції, комплексності, який підпорядковував завдання всіх розділів програм, єдиній меті – цілісному розвитку особистості. З дітьми проводились різні види занять: інтегровані, комплексні, тематичні, підсумкові, групові, індивідуальні. Освітню діяльність  вихователі зорієнтували на загальний розвиток дітей відповідно до їх можливостей. Вихователі дотримуються послідовності подачі навчального матеріалу, враховують індивідуальні можливості дітей, засобами гри, сприяють розвитку психічних процесів, забезпечують диференційний підхід до розвитку інтелекту, здібностей, індивідуальних особливостей.

Питання поліпшення якості освіти в закладі, неможливе без створення інноваційного простору. Особливістю роботи з інноваційної діяльності нашого педагогічного колективу є вивчення, активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій, що робить заклад конкурентоспроможним  на ринку освітніх послуг.

Колектив педагогів впродовж 2022-2023 н. р. впроваджував у практику інноваційні технології: казкотерапії з використанням ідей В.О. Сухомлинського, ТРВЗ, використання розвиваючих ігор та вправ для розвитку творчості дошкільників, використання коректурних таблиць та асоціативних карток, LEGO-конструювання, ейдетику, мнемотехніку, театр фізичного розвитку та оздоровлення на заняттях з фізичного виховання, використання елементів технології Карла Орфа.

Крім заходів, передбачених річним планом роботи, в ЗДО  організовувались заходи:

– до Дня фізичної культури та спорту України;

– до Тижня дошкілля;

– до Міжнародного дня музики;

– до Всесвітнього дня тварин;

– до Дня козацтва;

– до Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності;

– до Тижня безпеки дорожнього руху.

– до Дня домашніх тварин;

– до Всесвітнього дня української хустки;

– до свята Андрія;

– до Дня Святого Миколая;

– до святкування Різдва Христового;

– до святкування Щедрого вечора;

– до Дня Соборності України;

– до свята Стрітення;

– до Дня єднання;

– до Міжнародного дня рідної мови;

– до Дня матері;

– до Дня вишиванки;

– музичних та фізкультурних розваг;

– дитячих ранків на осінню, весняну тематику;

– дитячих новорічних ранків;

– випускних ранків тощо.

Вихованці закладу взяли участь:

– Благодійній акції «Допоможи безпритульним тваринам»;

– Долучилися до Всеукраїнського флешмобу «Дитинство без війни»;

– Долучилися до тихої акції «Ангели пам’яті»;

– Великодній акції  “Прикрасимо дерево – Перемоги”;

– Мистецькій акції “Великодній оберіг захиснику”;

– II Міжнародному занятті доброти.

Заходи висвітлювалися за допомогою фото-та відео матеріалів  у вайбер-групах батьків та на Facebook-сторінці нашого закладу.

На виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в ЗДО працювали гуртки, де діти мали змогу розвинути свій творчий потенціал . Працювали гуртки : англійської мови та хореографії.

Контрольно-аналітична діяльність за освітнім процесом здійснювалась директором  Сливоцькою Т.І. та вихователем-методистом закладу  Павликівською Л.В.. відповідно до річного плану та особистого планування. Своєчасно були здійснені тематичні перевірки, інші види контролю, в кожній віковій групі щотижня відвідувались заняття та режимні моменти, з метою вивчення стану роботи, допомоги вихователям в організації і проведенні різноманітної діяльності та забезпечення якості навчально-пізнавальної діяльності. Крім того, проводився контроль за виконанням рекомендацій і рішень педагогічних рад, перевірок, педагогічних виставок тощо.

Під час перегляду занять педагоги закладу мали можливість практично засвоїти особливості методик проведення різних форм  освітньої діяльності, поповнили свої знання новими інноваційними методиками й технологіями.

Педагоги дошкільного закладу продовжили роботу над створенням            розвивального середовища відповідно до Базового компоненту. Вихователі дошкільного закладу дбали про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх осередків, уміли самостійно діяти в них, дотримуючись норм і правил користування матеріалами і обладнанням, для  забезпечення рухової та пізнавальної активності.

Під час педагогічних годин, які проводились упродовж навчального року, розглядалися питання удосконалення освітньо -виховного процесу, визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу, заслуховувались доповіді з актуальних питань навчання й виховання дошкільників, проводилися творчі звіти педагогів, які атестувалися, аналізувались методичні рекомендації, дидактичний матеріал, наочні посібники тощо.

Колективний перегляд освітнього процесу залишається однією з ефективних форм методичної роботи. На високому методичному рівні були проведені заняття та інші форми роботи з дітьми:

Заклад забезпечений  мультимедійною технікою (3проєктори, 3 екрани),  4-ма комп’ютерами, інтерактивною дошкою, 100 % працівників закладу володіють ІКТ. Крім того, в групах є  телевізори, комп’ютери, проєктори, ксерокси для активного впровадження  нової програми « Освіта і піклування» Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників

У 2022-2023 навчальному році виховуються 70 дітей пільгових категорій , які потребували соціальної підтримки та допомоги. Серед них:

 • 7 дітей з малозабезпечених сімей;
 • 16 дітей з багатодітних сімей;
 • 1 дитина, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • 8 дітей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території

України;

 • 16 дітей, батьки яких проходять військову службу під час воєнного стану, приймали участь в бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції/ООС.
 • У ЗДО створено соціальний паспорт родин пільгових категорій. Протягом року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювали списки сімей пільгових категорій, надавалися пільги в ЗДО щодо безкоштовного харчування або часткової оплати за харчування в закладі.

Організація медичного обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти  здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2002 № 826), наказу МОЗ і МОН України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ», Положення про медичний кабінет ДНЗ, затвердженого наказом МОЗ і МОН України 30.08.2005 № 432/496).

Відповідно до ст.34 Закону України «Про дошкільну освіту» у закладі  дошкільної освіти  організовано безоплатне медичне обслуговування. У закладі функціонує медичний блок, до складу якого входить медичний кабінет, кабінет щеплень та ізолятор.

Медичний кабінет забезпечений лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги, обладнанням медичного призначення, укомплектовані меблями згідно з вимогами наказу МОЗУ від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Сестра медична старша веде  обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОЗ України; систематично здійснює облік медичного обладнання,  лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечує  їх своєчасне поповнення.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують сестри медичні  Удуд К.Д., Стасюк Г.М.. У своїй роботі сестри медичні (старша) керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я та освіти.

Медичними  сестрами у інформаційних куточках груп оформлені санітарні бюлетені, у яких розміщується різноманітна інформація щодо збереження здоров’я дитини в родині, правила надання першої медичної допомоги при пораненні, організації раціонального харчування, загартування дитячого організму, пам’ятки про профілактичні заходи щодо попередження захворювань дітей на інфекційні хвороби.

У журналі «Медична сестра дошкільного закладу» надрукована  стаття сестри медичної старшої Удуд К.Д.  «Відмова під час війни від щеплень – злочин перед дитиною», де вона дає роз’яснення батькам,  щодо щеплень дітей.

Складовою міцного здоров’я дітей є раціональне харчування, яке забезпечене необхідною кількістю білків, жирів та вуглеводів для нормального росту і розвитку всіх органів і систем дитячого організму. Для цього було складено орієнтовне двотижневе меню на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року. Питання раціонального харчування розглядалися на нараді при керівнику, батьківських зборах, в інформаційних куточках для батьків розміщувалися рекомендації щодо організації харчування дітей вдома. Систематично та планово здійснювався контроль за організацією харчування дітей адміністрацією дошкільного закладу.

Директором та  медичною сестрою з дієтичного харчування проводився  плановий та оперативний контроль організації харчування в закладі освіти (вихід  та об’єм страв, якість приготування їжі, дотримання послідовності технологічних процесів приготування на  всіх етапах).

Продукти харчування та продовольча сировина надходили до закладу своєчасно, згідно графіка, з відповідними супровідними документами, що підтверджували їх походження, безпечність та якість. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою з дієтичного харчування Щомісячно проводиться моніторинг виконання натуральних норм показників вартості харчування.

Документація з організації харчування ведеться щоденно та відповідно до    вимог Інструкції з харчування.

Вартість харчування складає 44 грн. для дітей до 4-х років та .52 грн. для дітей від 4-х до 7 років, що становить 70 % від вартості харчування , 30% виплачується з бюджету міста.

Дієтичним харчуванням були охоплені  діти, які мали довідку від лікаря.

Енергетична цінність продуктів харчування подана у таблиці 8

Показники План Факт %
Білки 68,0

 

57,6 85%
Жири 68,0

 

55,9 82%
Вуглеводи 270,0

 

211,6 78%
Кклл 1900

 

1561,6 82%

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

За період роботи ЗДО у 2022/2023 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і в живає заходів щодо їх виконання. Особлива увага в дошкільному закладі приділяється організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей.

Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд. Працівники, які знаходяться в декретній відпустці, отримують із Фонду соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і оплачувану відпустку для догляду за дитиною до 3-х років. Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності, мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Про дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян

з питань діяльності навчального закладу

З метою поліпшення роботи зі зверненням громадян у дошкільному закладі затверджений порядок особистого прийому громадян директором.

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей, влаштування ВПО, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини, уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти, плати за харчування  дітей. На свої питання та звернення до керівника батьки та відвідувачі отримали відповіді.

Упродовж року відбулися зміни в матеріально-технічній базі  закладу дошкільної освіти. Придбані іграшки відповідно до віку дітей, атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, сенсорні та настільні ігри, спортивні ігри, методичні посібники, дидактичний матеріал відповідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений Наказом МОН.

Проведений  ремонт   стелі групової  кімнати косметичний ремонт роздягальні групи №10 «Барвінок, обновлення малюнків  павільйонів і доповнення їх столиками і лавками з палетів. Здійснена перевірка та перезарядка вогнегасників, чистка вентиляційної системи, повірка лічильника холодної води, манометрів, вагів. Зроблено капітальний ремонт приміщення укриття,  встановлено вентиляцію та освітлення, генератори на випадки вимкнення світла, Wi-fi, зручні меблі. У  приміщенні облаштовано вбиральню і запасний вихід .

Підготовлена  опалювальна  система до осінньо-зимового періоду. Виконаний замір опору заземлення  електрообладнання пральні та харчоблоку. Проведені гідропневматичні випробування системи опалювання. Пофарбована  огорожа закладу.

Придбано на харчоблок: шафа холодильна, піч пароконвекційна,  м’ясорубка, кухонний інвентар, обладнання відповідно до вимог НАССР.

Придбано в пральню: пральні машини -2шт., сушильна машина, прасувальний каток;

Придбано для груп: пилосос -2шт.

Утримання та облаштування будівлі і території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дошкільних закладів. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена.  Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні.

Упродовж всього навчального року активізувалась робота над підтриманням іміджу ЗДО: На сайті та в групах соціальних мереж ЗДО постійно висвітлювались актуальні  проблеми освітнього процесу: безпека життєдіяльності дітей, мінна безпека, як заспокоїти дітей під час вибухів, як надавати першу психологічну допомогу, зміцнення матеріально-технічної бази, організацію харчування,  медичне обслуговування дітей дошкільного віку, організація роботи ЗДО в умовах воєнного стану.

Аналіз діяльності закладу за 2022\2023 навчальний рік показав, що  колектив садочка під умілим та виваженим керівництвом директора Т.І.Сливоцької працював на високому рівні, весь час удосконалюючи освітній і управлінський процес, успішно коригуючи механізм взаємодії всіх його учасників. Деякі поставлені завдання виконані не повністю у зв’язку  з воєнним станом.

ЗАВДАННЯ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи в 2022/2023навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, спираючись на вимоги Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 20.03.2022р. № 2126/9, ст.15.п.4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України № 86 від 27 січня 2021 р. про зміни  до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»,Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), Листа МОН № 1/3845-22 від 02.04.2022р. «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», «Про особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану», Листа МОН № 1/3378-22 від 07.03.2022р. «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану», Листа МОН № 1/8504-22 від 27.07.2022р. «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 н.р.»,  Листа  МОН від 12.12.2019 №1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти», листа МОН  від 19.04.2018 №1/9 – 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної  та початкової освіти),  Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; Наказу МОН № 33 від 12.01.2021 року «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»;  Листа МОН № 1/9-148 від 16.03.21 року «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»;  Наказу ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»;  Розпорядження КМУ № 1233-р від 09.10.2020 року «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»;  Наказу МОН № 1214 від 30.09.2020 року «Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства»; Листа МОН № 1/9-436 від 14.08.20 року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»; Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),  Листа МОН №1/9-344 від 07.07.2021 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»; Закону України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», листа Міністерства освіти і науки України від  02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», листа МОН від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», листа МОН України  від  22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»; наказу МОН від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних  закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»; педагогічний колектив закладу дошкільної освіти  визначає такі пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

 1. Створити максимально безпечні умови для вихованців в умовах воєнного стану. Удосконалити партнерську взаємодію між  закладом освіти та Департаментом освіти та органами  виконавчої влади, представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Національної поліції.
 2. Удосконалити роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я.
 3. Активізувати роботу з формування соціально-економічної компетентність дітей, елементарних економічних та логіко-математичних  уявлення дошкільників як  складової у підготовці до успішного навчання в умовах Нової української школи.
 4. Формувати повноцінну життєтворчу особистість дитини, яка поєднує в собі духовне мовленнєве багатство, патріотизм, соціально – моральну чистоту, шляхом формування культури українського мовлення засобами української народної казки та поетичних творів сучасних авторів.
 5. Формувати в дітей відчуття приналежності до своєї країни, завдяки їхній участі в діяльності громадянсько – патріотичного змісту.
 6. Продовжити поглиблену роботу з педагогами щодо оволодіння засобами новітніх комп`ютерних технологій, алгоритмом та інструментами їх використання в освітньому процесі ЗДО.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу

ЗДО №4 « Калинова сопілка» – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. В цьому році працювали над  створенням безпечних та належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу: В  Укритті  проведені роботи  по встановленню вентиляції,проведенні  роботи по проведенню –інтернету, зроблена стяжка на 200кв.м.,відділено підвальне приміщення від укриття  ( металевою-з профіля перегородкою)- вартість робіт 300000.00  , проведений поточний ремонт приміщення укриття.

 Використання КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»

3000.00 – медикаменти

Використання КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)

5427,50 – послуги мікробіологічних та паразитологічних досліджень;

3420,00 – проведення замірювання опору ізоляції електромереж;

1170,30 – послуги з мікробіологічних, паразитологічних та хімічних досліджень водопровідної води (пісок);

4000,00 грн – перезарядка вогнегасника;

18000,00 – послуги за медогляд працівників;

1300,00 грн – послуги дератизації;

3000,00 грн – послуги у сфері інформації МЕДОк;

Використано кошторисних призначень спеціального фонду бюджету закладом дошкільної освіти № 4 « Калинова сопілка»

Використання КЕКВ 2111 «Заробітна плата»

6560000.00 – «Заробітна плата»

Використання КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»

1680000.00 – «Нарахування на оплату праці»

Використання КЕКВ 2230 «Продукти харчування»

500000.00 – продукти харчування

Використання КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»

300233 – оплата теплопостачання

Використання КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»

62506 – оплата водопостачання та водовідведення

Використання КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»

239888.00 – оплата електроенергії

Використання КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»

15000 грн – вивезення побутових відходів

БЛАГОДІЙНА організація « Проліска» передала на баланс закладу освіти:

1.Спортивне обладнання: м»ячі волейбольні,футбольні,баскетбольні,скакалки,

2.Музичні інструменти: ксилофони,гітари,тамбурини

3.Настільні ігри,олівці,ручки,пластилін,крейду,воскові олівці,дошки для занять,акварель,клей,фломастери,пазли

На загальну суму:12370.00

 1. Миючі засоби

5..Пароконвекційна піч ( пароконвектомат)-1шт.

6.Набір гастроємностей для конвекційної печі -2 шт.

7.М»ясорубка- 1шт.

8.Пральна машина -2 шт.

9.Сушильна машина -1 шт.

10.Мийний порох отяг професійний Керхер -2 шт.

11.Прасувальний каток – 1 шт.

12.Холодильна шафа – 1 шт.

13.Ноутбук                   – 1 шт.

 1. Валіза з планшетами ( навчальні)  -40 шт. 

 На загальну суму:  331042.00

 1. Зарядна станція – Сума : 42000.00 гр.

В закладі дошкільної освіти створений Благодійний « Фонд « Калинова сопілка» , куди батьки спрямовують допомогу для дитячого садка.

За рахунок   коштів,які надійшли від батьків,  частково відремонтована каналізаційна система ( заміна труб),  3000.00  грн.,проведено розкопки

 ( каналізації)  на вводі в приміщення,заміна труб та ремонт плитки  5500.00грн.,ремонт бойлерів,заміна посуду на кухні ( каструлі ) – 4200.00грн.,придбання фарби,для  фарбування обладнання на майданчики- 5500грн., встановлення обладнання на пральні   -3500.00 грн.,встановлення пароконвектомата – 1300.00 грн. ,придбання електрощитка,кабелів,світильників на суму: 4087.00 грн.-для укриття

Придбано: бязь для пошиття дитячих комплектів (простині,наволочки,підковдри) на суму : 6981 .00 грн.

Заклад дошкільної освіти брав участь у міському проєкті « Облаштування укриття» і став переможцем конкурсу   в дольовій участі батьків,  працівників закладу освіти -30% =34000  та міської ради – 70% -80000

На загальну суму  114000

В укриття придбано :  100-стільчиків, 4 лавочки,20 столів,3 великих шафи для іграшок,1 шафу для медикаментів,зроблені перегородки для туалету та миття рук .

В укритті  є можливість  гратися та навчатися.

За участі батьків підлога покрита килимами,що дає можливість дітям  проводити різноманітні ігри.

З метою підготовки до нового 2023-2024 навчального року також спільними зусиллями адміністрації, працівників та батьків вихованців плануємо:

–  придбати в кожну групу телевізори,принтери,навчальний матеріал з питань патріотичного виховання.

– поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу, груп;

– шафи для роздягальні  для  50 дітей  (  для двох груп)

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення, але все буде здійснено після закінчення війни в Україні.

Хочу подякувати працівникам ЗДО, батькам наших вихованців за розуміння, допомогу, спільну допомогу у забезпеченні функціонування закладу. Ми маємо зробити все, щоб зберегти життя та здоров’я дітей, як ніколи це завдання для нас українців актуальне і сьогодні, через рік війни. Дошкільна освіта буде ще кращою, ніж до 24 люто 2022 року. Діти будуть щасливо проживати кожен день свого життя, а батьки і педагоги – спостерігати позитивний розвиток дітей, які обов’язково зможуть самореалізуватися  у вільній та незалежній Україні. Бо ми незламні, непереможні. Тримаємось, тримаємо дошкільну освіту!

 

АНАЛІЗ РОБОТИ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗА МИНУЛИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Загальні відомості про умови функціонування ЗДО

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Калинова сопілка» підпорядкований Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (далі – ЗДО (ясла-садок) №4).
Побудований за типовим проектом і розрахований на 205 дітей із загальним розвитком.
Адреса: вул. Вовчинецька, 133; тел.: 78-64-24.

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи на навчальний рік і схвалений педагогічною радою закладу та затверджена її керівником.
Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, відповідно до чинних програм розвитку дітей. Заклад працював відповідно до комплексної Програми розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку «Соняшник» Л.Калуської.
Протягом року у закладі дошкільної освіти функціонувало:

Кваліфікаційний рівень педагогів

Упродовж 2018-2019 року освітній процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості дітей» та головних річних завдань:
1. продовження формування мовленнєвої компетентності дітей через засвоєння морально-етичних норм;
2. формування економічних уявлень дітей дошкільного віку;
3. забезпечення неперервності і наступності між дошкільною і початковою освітою та забезпечення здорового способу життя за допомогою оздоровчих технологій.

Аналіз роботи закладу протягом 2018-2019 року здійснювався за
5-ма блоками.

І блок: «Методична робота»
Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Курси підвищення кваліфікації при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної освіти пройшли педагоги: Бондар І.М., Клименко Т.З., Гунчак О.Б, Москвин С.І., 2-й епап пройшли: директор Сливоцька Т.І., вихователь-методист Павликівська Л.В.

Атестувалися в 2019 році 11 педагогів:

У 2019 році в закладі дошкільної освіти відкрито дві інклюзивні групи для дітей з особливими потребами. На роботу прийняті асистенти вихователів:
Федорів Х.П. – середня група;
Захарченко М.П. – молодша група.

Міські предметні методичні об’єднання:
– вихователі-методисти ЗДО – вихователь-методист Л.Павликівська;
– вихователів ЗДО – вихователь О.Бойчук;
– інструкторів з фізичної культури – інст.з фіз.культ.Г.Гринчишин;
– музичних керівників – музичні керівники Т.Пігуляк і І.Бондар;
– медичних сестер старших – К.Удуд, К.Скакун;
– керівників гуртків ЗДО з анг.мови – вчителів англійської мови – О.Гунчак – керівник м/о
у обласних творчих групах:
– вихователь Фіцик Л.В.- при ОІППО
у міських творчих групах:
– вихователь-методист Л.Павликівська
– інструктор з фізичної культури Г.Гринчишин –
– музичний керівник І.Бондар
– практичний психолог О.Лесів.
у школі молодого педагогічного працівника
– школа молодого вихователя груп раннього віку О.Уштван;
– школа молодого хореографа М.Озьмінська
– школа молодого вихователя груп дошкільного віку О.Дяків
у школі перспективного педагогічного досвіду з центрами діяльності на базі творчих лабороторій ЗДО:
– музичні керівники Т.Пігуляк – керівник І.Бондар (ЗДО №4)
– вихователі ЗДО Т.Клименко – керівник Л.Фіцик (ЗДО №4)
– вихователі ЗДО О.Процак – керівник Т.Лозинська (ЗДО №34)
– вихователі ЗДО С.Баворовська – керівник О.Ганзюк (ЗДО №3).

Вихователь-методист Л.Павликівська надавала практичну допомогу молодим педагогам закладу дошкільної освіти. Було проведено семінари-практикуми, відкриті перегляди занять, де молоді вихователі здобули досвід роботи з дітьми різних вікових груп. Розігрувалися нові ігри, вправи, завдання, відбувалась презентація різноманітного сучасного дидактичного матеріалу, який можна цікаво використовувати у роботі з дітьми.
Цікавими були колективні перегляди інтегрованих занять до педради на морально-етичну тематику (листопад), які підготували вихователі середніх груп Клименко Т., Бардашевська О. та вихователь старшої групи Г.Мигас.
Заняття про світ економіки (лютий): вихователь середньої групи О.Процак і старшої груп Г.Гошовська.
Підсумкові заняття з мовленнєвого розвитку в молодшій групі: вихователь Фальчук Н., та логіко-математичного розвитку і безпеки: вихователь молодшої групи Х.Шарабуряк. Та інтегроване заняття в старшій групі (економіка, екологія, розвиток мовлення): вихователь Фіцик Л.В.
Музичний керівник І.Бондар ділилась своїм перспективним педагогічним досвідом роботи з музичними керівниками міста та на тему: «Розвиток вокальних навичок у дошкільників в умовах сучасного інформаційного суспільства» та музичними керівниками Донецької області на тему: «Використання народних інструментів на заняттях з музичного виховання». Демонструвала, як правильно, використовувати на заняттях з музики ІКТ. Гості зі Сходу побували і на випускному ранку в дитячому садочку.

Також Ірина Михайлівна читає лекції і проводить практичні заняття для слухачів курсів обласного інституту післядипломної освіти.
О.Бойчук – вихователь ЗДО, є керівник внутрісадкового методичного об’єднання вихователів. Готувала для вихователів цікаві практичні заняття, вправи, семінари. Особливо цікавим було створення моделі ранкового прийому дітей у закладі дошкільної освіти. А також розкриття теми: Творчість як цінна потреба дошкільника, разом з вихователем Любомирою Фіцик.

Педагоги з допомогою батьків продовжують наповнювати свої методичні кутки для роботи з дітьми цікавим матеріалом:
– лепбуки з логіко-математичного розвитку та екологічного виховання та ЛепБокси;
– таблиці К.Крутій та Н.Гавриш для навчання розповіді;
– різноманітні мнемотаблиці для вивчення віршів;
– палички Кюізинера;
– кубики Блума;
– квадрати Воскобовича (геоконти);
– згідно з Програмою НУШ придбані, оновлені та систематизовані для індивідуальної роботи з дітьми кольорові цеглинки ЛЕГО;
– танграми;
– лупи, мікроскопи, телескопи;
– магнітні театри;
– годинники;
– ємкості для навчання сортувати сміття;
– настільні ігри економічної та логіко-математичної спрямованості;
– різноманітне доміно.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів і оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.
Зокрема: педагогічні ради, педагогічні години, консультації, круглі столи, майстер класи, методичні фестивалі, семінари, семінари-практикуми, студії методичного супроводу, творчі майстерні, майстерні педагога-новатора, авторські майстерні, дослідницькі лабораторії, коучинг, квест.

Цікаві заняття з використанням інноваційних технологій провели педагоги: Гошовська Г.Б., Габуда О.Д., Бойчук О.Д., Роман М.І., Ящук С.М., Клименко Т.З., Фіцик Л.В., Москвин С.І., Бардашевська О.О., Процак О.Б., Баворовська С.С., Мурга Л.М., Міщанин Н.С. А також молоді педагоги: Мигас Г.М., Шарабуряк Х.П., Павлишин А.М., Фальчук Н.І.

Заклад дошкільної освіти є базою для проходження виробничої практики студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (вихователів дітей дошкільного віку, практичних психологів, вчителів англійської мови для дошкільнят) та Івано-Франківського педагогічного коледжу. Студенти були залучені до проведення занять, різних режимних моментів, цікавих прогулянок, театралізованої діяльності.

Заходи проведені на базі ЗДО отримали схвальну оцінку з боку викладацького складу ОІППО, кафедри «Дошкільне виховання» Івано- Франківського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського педагогічного коледжу «Дошкільна освіта».

Звертаючи увагу на пріоритетні напрями роботи в закладі освіти, особливо з мовленнєвої компетентності дошкільників, вихователі всіх груп забезпечені мнемотаблицями, які допомагають дітям у запам’ятовуванні віршів.

Поповнилася фізкультурна зала новим обладнанням для фізкультурно-оздоровчої роботи:
– велотренажер
– м’яч баскетбольний (1 шт.),
– м’яч футбольгний (1 шт.)
– м’ячі дитячі (20 шт.),
– бадмінтон (4 шт.), і валанчики (6 шт.)
– клюшки (10шт.) і м’ячі (5шт.) для гри в флорбол,
– бар’єри для стрибків (4 шт.),
– кольорові конуси (4 шт.),
– цеглинки (10 шт.).
– обручі великі (10 шт.).

Пройшов в у дошкільному закладі і зелений десант «Посади іменне деревце». Участь прийняли батьки і педагоги всіх груп. Висаджені туї, мигдальні дерева, сакура, сосна. Діти мають можливість доглядати свої дерева.

Дошкільний заклад взяв участь у загальноміському конкурсі відео-робіт «Територія моєї душі у місті Каменяра» та зайняв ІІ місце.

Цікавими для дітей були виступи лялькових театрів ім. М.Підгірянки, Київського театру ляльок,Київський театр ляльок-велетнів, концертів міської філармонії.

ІІ блок: Якість освіти

Для якісної реалізації головної мети з формування рівня мовленнєвого розвитку дітей старших, середніх та молодших груп було проведено обстеження дітей вчителем-логопедом (аналіз обстеження додається) і тематичне вивчення формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку (жовтень 2018 – квітень 2019року)
Розвивально-корекційну роботу з дітьми з вадами мовлення здійснювала вчитель-логопед Осудар С.Я., яка тісно співпрацювала з батьками дітей та педагогами старших груп. Обстеження проводилось за такими напрямами:
– рівень мовленнєвої комунікації
– рівень зв’язного мовлення
– словниковий запас
– розуміння мови(лексичне значення слів)
– звукова сторона мовлення
– рівень сформованості фонетичних процесів і звукового аналізу

Стан мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку
Логопед Осудар С.М. продовжувала працювати над темою «Інтенсифікація процесу навчання дітей з вадами мовлення».
У старшому дошкільному віці обстеження передбачало спостереження за довільним спілкуванням дитини, ініціативністю, вмінням вступати в діалог, слухати співрозмовника, відповідати на запитання, вміння переказувати.
На основі вересневого обстеження для корекційної роботи було укомплектовано 3 групи дітей старшого дошкільного віку. В результаті чого логопедичну допомогу отримали 15 дошкільнят. У 8 дітей логопатів з корекційних груп дефектна мова виправлена. У решти дітей вимова поліпшена, оскільки до корекції були залучені діти з найскладнішими вадами.

Основною перешкодою в корекційному процесі стали часті захворювання деяких дітей-логопатів, пропуску ними корекційних занять, недостатнє розуміння деякими батьками мовленнєвої вади їхніх дітей, необхідності систематичного закріплення одержаних на логопедичних заняттях навичок і умінь.
Проводилась робота з батьками. Надавались індивідуальні консультації, щоб привернути увагу до проблеми мовленнєвого розвитку їхніх дітей, усвідомлення необхідності відвідування логопедичних занять, систематичного закріплення отриманих навичок вдома.

Проаналізувавши усі переглянуті підсумкові заняття можна зробити висновок, що у старших групах були створені належні умови щодо організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей.

Заняття з логіко-математичного розвитку показали що діти 6-го року життя здатні розв’язувати досить складні задачі, які потребують розуміння деяких фізичних та інших зв’язків і відносин, уміння використовувати знання про ці зв’язки й відношення в нових умовах. Чітко оперують цифрами. Знають геометричні фігури плоскі і об’ємні.

Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична та планова робота щодо логіко-математичного розвитку.

ІІІ блок: Результативність освітнього процесу

Два рази на рік вихователями проводилась діагностика рівня знань дітей з розвитку мовлення, сенсорики, ігрової діяльності, художньо-естетичної діяльності, виховання культурно-гігієнічних навичок, рухової діяльності, знань рівня сформованості здоров’язбережувальної компетенції, набуття практичного досвіду і ін.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку
за 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки

Виходячи з аналізу можна зробити висновок:
– показники рівня знань дітей раннього віку досить хороші хоч збільшилась кількість дітей у группах;
– продовжується активна робота з усіх ліній розвитку малюків;
– налагоджена взаємодія з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.
Результативно працювала упродовж року з дітьми середніх і старших груп вчитель з навчання англійської мови (платні освітні послуги) Гунчак О.Б.. Заняття проводились лише в ігровій формі. Для зацікавлення дітей вчитель використовувала інноваційну технологію асоціативних символів (ейдетика), кубики Блума. Діти з задоволенням вивчали англійську мову, збагачували свій словниковий запас, розігрували різноманітні сценки, казки. На відкритих заняттях, святах, вихованці продемонстрували хороші знання з іноземної мови.

Психологічний супровід роботи з дітьми в умовах закладу освіти здійснювався практичним психологом Лесів О.Р.

Психолог реалізувала визначену мету через обов’язкові види діяльності:
– психодіагностичну,
– корекційно-розвивальну,
– просвітницьку,
– консультативну.
Проводила індивідуальні та групові психологічні обстеження дітей, педагогів, батьків, корекційно-відновлювальні заняття з дітьми «групи ризику», з обдарованими дітьми та розвивальні заняття з майбутніми першокласниками, інтегровані заняття для дітей раннього віку та дітьми з особливими потребами.
Психолог звертала велику увагу на час адаптаційного періоду дітей. Надавала консультативну педагогічну допомогу всім учасникам освітнього процесу. Проводились різноманітні бесіди на теми: «Сімейні відносини, як чинник розвитку дитини», «Як зарадити сльозам новачка», «Адаптація дитини до умов дитячого садка», «Покарання у практиці сучасного виховання», «Ознайомлення батьків з теоретичними основами дошкільної інклюзивної освіти».
Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ЗДО, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.

Високої результативності у освітній роботі та підготовці дітей до школи досягли вихователі: Федак Ю.І.,Німчук Т.Б., Мигас Г.М., Гошовська Г.Б., Москвин С.І., Фіцик Л.В.
Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення освітнього процесу. Особливу увагу заслуговує робота вихователів старших груп. Своїми цікавими надбаннями та формами роботи вихователі ділились з колегами на відкритих переглядах, на педагогічних годинах. Та потребує узгодження дій діяльності психологічних служб закладів дошкільної і загальної середньої освіти:
– здійснення єдиного психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей;
– дослідження рівня розвитку базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку як умови успішного навчання в початковій школі;
– аналіз умов успішної адаптації учнів першого класу до шкільного життя;
– застосування корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного віку;
– проведення спільних методичних заходів.

Важливе місце в реформуванні системи освіти займає проблема наступності між дошкільною і початковою освітою. Вступив в дію Закон про НУШ. У дошкільному закладі освіти наступність виявляється насамперед у підготовці дитини до школи, а в закладах початкової освіти – у використанні та покращенні уже набутих раніше знань та навичок. Наступність між дошкільною і початковою освітою є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності процесу здобуття освіти. Вона має забезпечити узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання у початковій та дошкільній освіті, врахування вікових особливостей дітей. Такий комплексний підхід має на меті створити умови, які сприяли б усебічному розвитку особистості учнів, формуванню вмінь навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх. Тому і наш дошкільний заклад не стоїть на місці. Ми дбаємо про розвиток дітей. Плануємо надалі взяти участь в проектах, які б надавали можливість дітям швидше сприймати інформацію. Саме SMART-технології сьогодні на часі.

У системі проводилась робота наступності закладу дошкільної освіти та ЗШ №8. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Громадський інспектор Гошовська Г.Б. спільно з практичним психологом О.Лесів ведуть облік дітей пільгових категорій:
– малозабезпечених – 28 дітей,
– діти батьків учасників АТО – 15 дітей,
– діти-інваліди – 1 дитина,
– неблагополучні – 0,
– багатодітні – 34 дитини,
– 50% двійнята – 4 дітей.

Всього користуються пільгами – 83 дітей.

У ЗДО впродовж навчального року створювались умови щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя та здоров’я дітей в закладі освіти, контроль зі сторони міської пожежної служби, надання першої медичної допомоги.

Піклування про дитину, захист її фізичного і психологічного здоров’я – пріоритетні завдання педагогів і батьків. Цьому питанню відводилась велика увага. Заклад дошкільної освіти керується інструктивно-методичними рекомендаціями (додаток до листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491) Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти. Педагоги у різноманітних формах роботи доносили це до дітей і батьків. Один раз у квартал планувався «Тиждень безпеки». Вихователі змогли організувати безпечне освітнє середовище, вчили як діяти в екстремальних умовах, приймати нестандартні рішення. Розроблені шляхи евакуації та проведені практичні заняття разом з дітьми.
Це дало свій результат. Діти старших груп, які брали участь в конкурсі малюнків з безпеки життєдіяльності отримали призові місця і нагороди.:
– Нехом’яж Вікторія зайняла І місце ( у номінації з 6-10-річними дітьми);
– Шмігельська Вероніка, Братуняк Єва, Афтанасів Ангеліна – відзначені дипломами.

Двічі на рік (до початку навчального року і оздоровчого періоду) проводилось випробовування спортивного та нестандартного обладнання на території закладу освіти, у фізкультурній залі, групових кімнатах. Відповідальною особою та членами комісії з охорони праці проводились перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки.
Адміністрацією закладу дошкільної освіти спільно з медичним персоналом ведеться відповідна документація щодо профілактики травматизму. Майже 95%. дітей застраховані від випадків травматизму.
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці та створенням безпечних умов праці, освіти.
Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видавались відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носив комплексний характер.

Інклюзивне навчання

У закладі функціонує дві інклюзивні групи №7 та №5, які відвідує 2 дітей з особливими потребами за висновками ІРЦ (інформаційно-ресурсного центру), навчально-виховний процес у яких здійснювався на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
Навчально-виховна робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Соняшник», Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..
Комплектування інклюзивних груп відбувалося відповідно до нормативів, визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням вікових та особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
Адміністрація дошкільного навчального закладу інформувала батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводилися тематичні бесіди та надавалися роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи.
Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами була направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки. Здійснювався навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.
Відповідно до висновку та рекомендацій ІРЦ, група фахівців дошкільного навчального закладу (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-логопед, медична сестра та інші) із обов’язковим залученням батьків дитини, розробили індивідуальні програми розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснювали відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначався директором закладу і затверджувався відповідним наказом. Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, здійснювалося вихователем- методистом. При складанні індивідуальної програми розвитку було здійснено певні адаптації та модифікації для облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ
Організація інноваційної діяльності ДНЗ здійснювалась відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522. Удосконалювалась робота над урізноманітненням інноваційних форм контрольно-аналітичної діяльності: поповнювались методичні картки участі педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, картки аналізу навчально-виховного процесу (діагностична карта педагогічної майстерності, картки самодіагностування, оцінні картки по видам діяльності).
Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми та альтернативні методики, а саме: гуманну педагогіку В. Сухомлинського; технологію розв’язання винахідницьких завдань; технологію «Створення ситуації успіху»; елементи авторської програми М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»; елементи методики М.Монтесорі; елементи концепції К. Орфа.
Інформаційно-комп’ютерні технології також успішно використовувалися і в методичній роботі, на педагогічних нарадах, семінарах, консультаціях, під час атестації педагогів.

Організація роботи з молодими спеціалістами.
Для організації роботи з молодими спеціалістами видано наказ по ДНЗ «Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами».
З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих педагогів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти складено спільні плани роботи та призначені наставники. Організовано роботу школи педагога-початківця, молоді спеціалісти залучались до колективних переглядів, занять та режимних моментів, самі брали участь в колективних переглядах, є членами міських методичних об’єднань. Особисті плани молодих спеціалістів навчальний рік виконані. Значно підвищився рівень самоосвіти молодих педагогів.
Всі проблемні питання виховання і розвитку дітей обговорювались на нарадах при директорові та педагогічних годинах при вихователю-методистові. Щомісячно проводились консультації з актуальних питань для педагогів.

ІVблок: Стан здоров’я та фізичний розвиток

Медичне обслуговування вихованців закладу дошкільної освіти здійснювалось медичними сестрами (дієтсестрами) Удуд К.Д., Скакун К.І.

До складу медичного блоку дошкільного навчального закладу входить: медичний кабінет та процедурна, всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативно-правових актів, медичний кабінет на 100% забезпечений лікарськими засобами
Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувалося відповідно до нормативно-правових документів.

Колектив закладу велику увагу приділяв оздоровленню та загартуванню дітей. Ефективно використовувались педагогами здоров’язбережувальні технології, різноманітні вправи для профілактика плоскостопості та порушення постави.
Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Медичними працівниками та адміністрацією проводились на заняттях з фізичної культури заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах у межах норми від 77% до 91%.
Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В закладі дошкільної освіти виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз, перевіряються культурно-гігієнічні навички.
Медичними сестрами і вихователем-методистом розроблений перспективний план роботи щодо профілактики та оздоровлення дітей.
У медичному кабінеті та в куточках для батьків кожної вікової групи розміщено наочно-агітаційні матеріали з питань профілактики різних видів захворювань та надання першої медичної допомоги.
За останні роки намітилася тенденція до поліпшення показників здоров’я дітей. Про це свідчить зменшення кількостей дітей підготовчої групи здоров’я, а також зниження захворюваності дітей і пропуск днів через хворобу однією дитиною.

Аналіз стану здоров’я дітей

Стан фізичного виховання, формування культурно-гігієнічних навичок та загартування дітей, стан харчування, захворюваності, адаптації систематично контролювався з боку адміністрації та медичного персоналу. Результати перевірок обговорювались на нарадах при директору, виробничих нарадах, педагогічних радах, зборах колективу дошкільного закладу та батьків.
Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під контролем сестри медичної К.Удуд.
Медичними працівниками закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання. Інформація висвітлюється на сайті закладу, санбюлетнях, куточках для батьків у групах.
Проведено загальні батьківські збори для батьків у дітей яких немає зовсім щеплень,та тих ,які мають не всі щеплення ( педіатр Гаврилюк) – батько нашої дитини.

Організація харчування дітей.
Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася відповідно до пунктів 4, 9, 14 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спеціальним наказом МОЗ і МОН від 01.06.2005 №242/329, пунктів 1.35, 1.37, 1.38, 2.1 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 р №298/227.
Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей. У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей.
Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів харчування, що надходили до ДНЗ, та відповідності їх вимогам державних стандартів, наявності накладних, сертифікатів якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам
Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко дотримується.

Аналіз виконання норм харчування показав, що переважно харчування дітей у ДНЗ здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним. Виконання натуральних норм харчування за 9 місяців 2018-2019р. навчального року по всіх основних продуктах складає 91%. Недостатньо: фруктів,33%; сушка-15%, овочі-63%.
Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному контролі. Заборгованості по батьківській оплаті немає. Добре з цього питання працюють батьки і звичайно, вихователі і діловод.

В ДНЗ велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог. З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовували ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі. У дошкільних групах є куточки чергових.

Контроль за організацією харчування.
Дане питання протягом року знаходилося на контролі адміністрації закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За результатами контролю видано 23 відповідні накази. До контролю за організацією харчування залучалися представники Департаменту освіти, Держпродспоживчслужби, регіонального центру(санстанції).
Питання організації харчування обговорювалися протягом року;
– на нарадах при директорі (у вересні, жовтні, січні, квітні);
– засіданнях Ради закладу (у грудні);
– загальних зборах працівників (в червні).
Медичні сестри забезпечували щоденний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування. Для правильної організації харчування дітей, на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалося щоденне меню. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб. За результатами перевірок порушень не виявлено. Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.
В літній період в ЗДО проводяться оздоровчі заходи, які полягають в забезпеченні покращеного харчування, уведення свіжих овочів, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, сон при відкритих фрамугах, дотриманні питтєвого режиму.
Для покращення фізичного розвитку дітей у дошкільному закладі працює інструктор з фізичної культури Гринчишин Г.М. Важливим чинником, що впливає на ефективність роботи, є її правильне планування і система в роботі. Тому, інструктор з фізичної культури постійно працює у взаємозв’язку у роботі з вихователями і іншими педагогами. Рухову діяльність дітей організовує з урахуванням дидактичних принципів: послідовності, доступності, природовідповідності, системності. Враховує закономірності формування рухових навичок дітей відповідно віковим особливостям. Для цього є достатня кількість різноманітного обладнання.
В закладі впроваджено в практику роботи з дітьми: фітбол гімнастика, вправи з використанням степ платформ, «скандинавська» хода. Також постійно поновлюється фізкультурне обладнання.

Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей.
Адміністрацією закладу у 2018/2019 навчальному році систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров’я та розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурно-оздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. Після перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилося маркування меблів.
Протягом навчального року велика увага приділялася контролю за відвідуванням закладу дітьми. Своєчасно з’ясовувувалися причини пропусків, проводилася роз’яснювальна робота з батьками, в результаті чого підвищився показник відвідування з 68% до 73%.
Порушення правил відвідування дітьми закладу негативно впливає на засвоєння програмових вимог та їх розвиток.
Протягом минулих років відбувалося збільшення днів пропущених по хворобі та днів пропущених по простудним захворюванням, за останній навчальний рік незначно, але спостерігається зменшення днів по хворобі, що є результатом успішного впровадження програми оздоровлення дітей, де окрім спеціальних заходів була організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення: вживання фітонапоїв, проводилося полоскання ротової порожнини, регулярно проводилися сеанси ароматерапії. Недоліком є низький рівень загартованості дітей, починаючи з родини та недостатня зацікавленість батьків в питаннях загартування дітей в умовах закладу.

V блок. Соціально-економічний розвиток ЗДО

Продовжилися і роботи по Міжнародній Програмі НЕФКО в закладі проведено ряд ремонтних робіт:
– пофарбовані пожежні виходи;
– відремонтовані та обкладені плиткою сходи з вулиці до кожної групи і службових приміщень;
– центральний вхід обкладено плиткою;
– утеплено фасад;
– встановлено вікна (46 шт.) та двері (8 шт.);
– капітальний ремонт системи опалення;
– цоколь будівлі обкладено плиткою.

Також проведено ремонт і побілку стін коридору на І-му поверсі коштами благодійної організації дошкільного закладу.

ДНЗ виграв в 2018 році проект «Безпечна підлога – запорука затишку і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі». Всі працівники, батьки долучилися до голосування і отримала перемогу програми «Бюджет участі» м.Івано-Франківськ. В дошкільному закладі замінили підлогу на І-му поверсі.
Наступний проект був розроблений в 2019 році «Сучасна музична зала – шлях до творчості дітей дошкільного віку» теж став переможцем програми «Бюджет участі».

В новому навчальному році планується на навчальний рік врахувати – сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних документів, результати діагностування педагогів. Чітко виконувати інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. (Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9-249). Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента в ЗДО в 2018-2019 році визначити освітньою комплексною програмою «Соняшник» Л.Калуської.

Матеріально-технічна та навчально-економічна база ДНЗ

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим Департаментом освіти та науки
Протягом 2018/2019 навчального року активно працювала Рада
З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою, а також забезпечення якісної організації освітнього процесу, прийом благодійних внесків від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».
В цілому, матеріально-технічна база закладу в задовільному стані. Значний внесок у її розвиток належить батькам вихованців. Недоліком є те,що бюджетних коштів не вистачає на 100% задоволення потреб закладу.
У 2018-2019 навчальному році педагогами закладу широко використовувалися технічні засоби у навчально-виховному процесі. У закладі є мультимедійний проектор, ноутбук, екран, також забезпечено доступ до інтернету та підключено WI-FI. Недоліком залишається застаріле обладнання, недостатня кількість сучасних комп’ютерів, відсутність спеціального обладнання дошки, сучасного фото та відео обладнання, тому заклад продовжує брати участь у конкурсах різних рівнів з власним проектом: «Нашим дітям – сучасне інформаційне середовище».

Фінансовий звіт
про використання позабюджетних коштів за 2018-2019р.

Використання батьківських коштів
на поповнення інвентар’я спортивного залу

Бюджетні кошти:

Заробітна плата працівників

Продукти харчування

Водопостачання та водовідведення

Електроенергія

(Тепло ( з 15.10.  по 15.04. ) –було   54 тис. тепер 24тис.)

Співпраця з батьками відбувалася через посередництво батьківського комітету, діяльність якого у державно-громадській системі управління ДНЗ було урегульовано Примірним положенням про батьківські комітети навчальних закладів, затвердженим наказом МОН, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398.
У закладі видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських комітетів способом безоплатної передачі та оформлює Акт приймання-передачі основних надходжень.
З 01.07.2018 р. по 26.06.2019р. за благодійні внески батьків, які поступили на рахунок «Благодійного Фонду»
Зроблено:
1.Придбано плінтуси на коридор – на суму 1416грн.
2.На заливання стяжки в коридорі (малому) 10517 грн.
3.Будівельні матеріали для ремонту загального коридору – 3886 грн.
Всього витрачено: 15819 грн.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2019 року придбано:
1.Лак – 23 б. – 3450 (липень 2018р.)
2. Ремонт плити – 2598грн.
3.Миючі засоби -9600
4.Господарські засоби – 1850
5.Мийка на кухню – 2568
6.баняки на кухню – 3438
7. Ремонт пральної машини -2269
8. Лак ( 20 банок) – 3000
Всього: 28 773

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Основні завдання ДНЗ №4 на 2019/2020 навчальний рік:
1.Розвивати монологічне та діалогічне мовлення дітей дошкільного віку у процесі навчання розповідання за картинами.,бесідах .
2. Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення з природою рідного краю.
3. Розробити модель інклюзивної освіти в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, удосконалювати освітній процес та командну роботу педагогів та батьків вихованців з особливими освітніми потребами.