Додаткові освітні послуги

   Заклад дошкільної освіти №4 “Калинова сопілка” додаткових освітніх послуг не надає з 01.09.2021 року

 

 

  Департамент освіти

та науки

Івано-Франківської

Дошкільний навчальний заклад

( ясла-садок) № 4 “Калинова сопілка”

Затверджую

Завідувач Дошкільного навчального закладу

( ясел-садка) №4 “Калинова сопілка”

_____________ Т.І. Сливоцька

           (підпис)

_____________

               (дата)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання додаткових
освітніх послуг
у
ДНЗ №4 « Калинова сопілка»

 1. Загальні положення
 • Це Положення розроблено згідно з Міжнародною конвенцією про права дитини; Конституцією України; Законами України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305; Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796; Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758; Статутом Дошкільного навчального закладу ( ясел-садка) №4 “Калинова сопілка”.
 • Положення регулює відносини між  дошкільним закладом  та батьками або особами, які їх замінюють, щодо надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами у дошкільному закладі.
 • Положення визначає організацію діяльності груп та гуртків з надання додаткових освітніх послуг, взаємодію учасників освітнього процесу.
 • Групи та гуртки є структурними одиницями дошкільного закладу, що забезпечують реалізацію прав дитини на отримання якісної дошкільної освіти, охорону життя, зміцнення здоров’я, фізичний та психічний розвиток згідно з віком, керуючись при цьому Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами з питань освіти та соціального захисту дітей, Статутом дошкільного навчального закладу.
 • Основними функціями груп та гуртків є:
 • забезпечення потреб населення в отриманні дошкільної освіти дітьми, не охопленими дошкільною освітою, та вихованцями дошкільного закладу;
 • полегшення адаптаційного періоду дітей раннього та дошкільного віку;
 • збереження та зміцнення здоров’я дітей раннього та дошкільного віку;
 • сприяння особистісному розвитку дітей;
 • турбота про емоційне благополуччя кожної дитини;
 • консультативна допомога батькам, які виховують дітей;
 • взаємодія з родинами дітей.
 • Керівник дошкільного закладу у встановленому законом порядку несе відповідальність за невиконання завдань та обов’язків, які визначені цим Положенням і угодою між батьками чи особами, які їх замінюють, а також за визначення розмірів плати за послуги.
 • Відповідно до потреб населення в отриманні додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі створюють:
 • групи короткотривалого перебування для дітей раннього віку (адаптаційні);
 • групи короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей дошкільного віку;
 • групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання у школі;
 • групи вечірні та вихідного дня;
 • групи неповного робочого дня;
 • гуртки з різних напрямів роботи.

Далі вказані групи та гуртки іменувати «групи та гуртки».

 • Групи та гуртки створюють для дітей віком від 2 до 6 (7) років згідно зі Статутом дошкільного закладу.
 • Групи та гуртки можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менше ніж 3 місяці на рік).
 1. Організація діяльності груп та гуртків
 • Групи та гуртки організовують за наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, та за умови дотримання правил пожежної безпеки. В одному приміщенні можуть функціонувати дві та більше групи за умови відповідного санітарного оброблення (прибирання) приміщення та перерви у роботі груп не менше ніж 20-30 хвилин.
 • Групи та гуртки створюють за наказом керівника дошкільного закладу на підставі вивчення соціального замовлення батьків або осіб, які їх замінюють.
 • Діяльність груп та гуртків здійснюють згідно з цим Положенням.
 • Режим роботи груп та гуртків визначають відповідно до умов та можливостей дошкільного закладу, потреб батьків дітей раннього і дошкільного віку.
 • Тривалість перебування дітей у групах та гуртках раннього та дошкільного віку регулюється договором між дошкільним закладом та батьками або особами, які їх замінюють. Дітей, які перебувають у групах та гуртках, не забезпечують харчуванням.
 • Зарахування дітей до груп та гуртків здійснює керівник дошкільного закладу за наявності таких документів:
 • заява від батьків або осіб, які їх замінюють (у заяві обумовлюється час та періодичність перебування дітей у групах та гуртках);
 • договір між дошкільним закладом та батьками або особами, які їх замінюють
 • Збереження місця за дитиною та відрахування її з групи чи гуртка відбувається згідно зі Статутом дошкільного закладу та договором між дошкільним закладом та батьками або особами, які їх замінюють.
 • Кількість і види груп та гуртків визначає керівник дошкільного закладу залежно від наявності необхідних умов та запиту батьків.
 • Групи та гуртки можуть бути одновіковими та різновіковими. Кількість дітей у групах визначають відповідно до нормативів комплектування груп, передбачених законодавством про освіту.
 • Групи та гуртки можуть функціонувати як у першій, так і у другій половині дня.
 • Медичне обслуговування надає штатний медичний персонал дошкільного закладу згідно з кошторисом з надання додаткових освітніх послуг.
 • Організація освітньої діяльності в групах та гуртках здійснюється у межах парціальних програм дошкільного закладу, затверджених . Зміст кожної програми реалізується через специфічні для певного віку дітей види діяльності згідно з перспективним планом і розкладом занять, затвердженими керівником.
 • Надання додаткової освітньої послуги здійснюється на підставі договору з батьками або особами, які їх замінюють. У цьому договорі визначають порядок надання послуг, розмір та форми плати за надані послуги.
 • Під час прийому дітей до груп та гуртків керівник дошкільного закладу ознайомлює батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом дошкільного закладу та іншими документами, які регламентують організацію освітнього процесу під час перебування дітей у групах чи на заняттях гуртка.
 • Діяльність груп та гуртків може бути припинена за ініціативи керівника дошкільного закладу у зв’язку з відсутністю попиту населення на ці послуги.
 1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу
 • Учасниками освітнього процесу є вихованці, батьки або особи, які їх замінюють, та педагогічні працівники.
 • Права, соціальні гарантії та обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу, посадовими обов’язками педагогів.
 • Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу та договором між дошкільним закладом та батьками або особами, які їх замінюють.
 1. Використання отриманих власних надходжень
 • Доходи, отримані від надання додаткових освітніх послуг, спрямовують на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов’язкових відповідно до законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.
 • Прибуток, що залишається у розпорядженні дошкільного закладу, спрямовують на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту приміщень, матеріальне заохочення працівників тощо.
 • Матеріальне заохочення працівників дозволяється лише за умови повного забезпечення фінансовими ресурсами зазначених вище невідкладних витрат дошкільного закладу в цілому.
 1. Облік використання коштів
 • Документальне оформлення операцій з надання додаткових освітніх послуг здійснюють за кожним видом послуг окремо у порядку, встановленому законодавством.
 • У дошкільному закладі ведуть облік та складають звітність з надання додаткових освітніх послуг відповідно до законодавства.
 1. Контроль за діяльністю груп та гуртків
 • Керівництво і контроль за освітнім процесом у групах та гуртках здійснює керівник дошкільного закладу та вихователь-методист згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними освітніми програмами.

                                               __________________            

                                                            (підпис)