Результати моніторингу якості освітнього процесу. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Завідувач  дошкільного навчального закладу №4 « Калинова сопілка»

 _Сливоцька Т.І._________________

                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в дошкільному навчальному закладі №4 « Калинова сопілка»

 

 

 СХВАЛЕНО

педагогічною радою дошкільного навчального закладу  №4 « Калинова сопілка»

                   протокол №2 від 24.02.2021р.

 

 1. Загальні положення
  • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  дошкільному навчальному закладі №4 « Калинова сопілка»  розроблено відповідно до вимог  Закону України  «Про освіту»   Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.09.2018, Базового компоненту дошкільної освіти , Статуту закладу.
  • Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»)
 • дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівнюНаціональної рамки кваліфікацій (додаток 1);
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;
 • якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.
  • Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти,комплексна програма  розвитку навчання і виховання дітей дошкільного віку Л.Калуської  Соняшник, що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому  періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.
  • Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) дошкільного навчального закладу № 4 розроблено  згідно з принципами:
 • відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;
 • залучення всіх учасників освітнього діяльності до процесу забезпечення якості.
  • Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об’єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів дошкільного навчального закладу з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.
  • Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  • Дошкільний навчальний заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:
 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал дошкільного навчального закладу;
 • засновник –  Івано-Франківська міська рада;
 • Департамент освіти та науки Івано-Франківської  міської ради;
 • громадськість.
  • Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу;
 1. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в дошкільному навчальному закладі
  • Основним  документом  оперативного  планування  в  дошкільному навчальному закладі є  річний  план  роботи,структура  якого  відповідає  внутрішній  системі  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості освіти в закладі. Річний  план  роботи  є  динамічним  документом, протягом навчального року до нього можуть вноситись корективи. Щомісяця  проводиться  аналіз  виконання  річного  плану  роботи. Річному  плану  роботи  підпорядковані  інші  оперативні  плани  в  дошкільному навчальному.
  • В дошкільному навчальному закладі здійснюється  самооцінювання  якості  освітньої  діяльності  на  основі  стратегії (політики)  і  процедур  забезпечення  якості  освіти. Самооцінювання  здійснюється  на  основі  розробленого  і  оприлюдненого  документу  «Система  внутрішнього  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості  освіти». Самооцінювання  здійснюється  один  раз  на  рік.

До  процесу  самооцінювання  залучаються  учасники  освітнього  процесу. Визначення  рівня  освітньої  діяльності  за  вимогами  і  напрямами  освітньої  діяльності  здійснюється  у  відповідності  до  методики, розробленої  Державною  службою  якості  освіти.

 • Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:
 • Освітнє середовище дошкільного навчального закладу;
 • Система оцінювання здобувачів освіти;
 • Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • Управлінські процеси дошкільного навчального закладу.
  • Напрям 1. Освітнє середовище дошкільного навчального закладу
   • Освітнє середовище дошкільного навчального закладу сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище – комплекс психолого- педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.
  • 1) Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.
  • Приміщення і територія дошкільного навчального закладу є безпечними та комфортними для навчання та праці.
  • Дошкільний навчальний заклад забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.
  • Здобувачі освіти та працівники дошкільного закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
  • Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.
  • У дошкільному навчальному закладі створені умови для харчування здобувачів освіти.
  • У дошкільному навчальному закладі створені умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.
  • В дошкільному навчальному закладі застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.
  • 2) Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.
  • Дошкільний навчальний заклад планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.
  • Правила поведінки учасників освітнього процесу в дошкільному закладі забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.
  • Керівник та заступники керівника (далі – керівництво) дошкільного закладу, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.
  • 3) Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.
  • Приміщення та територія дошкільного навчального закладу облаштовуються з урахуванням принципів  розумного пристосування.
  • У дошкільному закладі застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
  • Дошкільний навчальний заклад взаємодіє з батьками дітей із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
  • Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.
  • У дошкільному навчальному заклад створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно-ресурсний центр, методичний кабінет).

 

 • Напрям 2. Система оцінювання здобувачів дошкільної освіти.
 • 1) Вимога 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.
 • Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;
 • Система оцінювання в дошкільному навчальному закладі сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;
 • Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним.
 • 2) Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
 • У дошкільному навчальному закладі здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.
 • У дошкільному навчальному закладі впроваджується система формувального оцінювання.
 • 3) Вимога 3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.
 • Дошкільний навчальний заклад сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.
 • Дошкільний навчальний заклад забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.
 • Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
 • 1) Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 • Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;
 • Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 • Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);
 • Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;
 • Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.
 • 2) Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти.
 • 3) Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками дошкільного навчального освіти:
 • Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;
 • Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;
 • У дошкільному навчальному закладі існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.
 • 4) Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;
 • Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності;
 • Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.
 • Напрям 4. Управлінські процеси дошкільного навчального закладу.
 • 1) Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.
 • У дошкільному навчальному закладі затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
 • У дошкільному навчальному закладі річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
 • У дошкільному навчальному закладі здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.
 • Керівництво дошкільного навчального закладу планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.
 • 2) Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • Керівництво дошкільного навчального закладу сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу та взаємну довіру.
 • Дошкільний навчальний заклад  оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.
 • 3) Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • Керівник дошкільного навчального закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
 • Керівництво дошкільного навчального закладу за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 • Керівництво дошкільного навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
 • 4) Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії дошкільного закладу з місцевою громадою.
 • У дошкільному навчальному закладі створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процес.
 • Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
 • Керівництво дошкільного навчального закладу створює умови для розвитку громадського самоврядування.
 • Керівництво дошкільного навчального закладу сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
 • Режим роботи дошкільного навчального закладу та орієнтовний розподіл занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.
 • У дошкільному навчальному закладі створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.
 • 5) Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
 • Дошкільний навчальний заклад упроваджує політику академічної доброчесності.
 • Керівництво дошкільного навчального закладу сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.
 1. Система контролю за  реалізацією  процедур  забезпечення  якості  освіти включає:
 • Самооцінку ефективності діяльності із  забезпечення якості  освіти.
 • Моніторинг  якості  дошкільної освіти.
 • Моніторинг  у дошкільному навчальному закладі  здійснюють:
 • Керівник дошкільного навчального закладу;
 • вихователь-методист;
 • органи,  що  здійснюють  управління  у  сфері  освіти; 
 • органи самоврядування, які    створюються  педагогічними  працівнками  та   батьками. 
 • Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації
 • Опитування (анкетування, інтерв’ювання);
 • Тестування;
 • Спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у дошкільному навчальному закладі;
 • Фокус-група;
 • Вивчення та аналіз документації;
 • Моніторинг;
 • Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.
 • Критерії моніторингу:
 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).
 • Учасники дослідження повинні:
  • дотримуватися вимог проведення моніторингу, про які вони будуть проінформовані;
  • виконувати інструкції осіб, які проводять моніторинг, щодо процедури моніторингу;
  • виконувати завдання, оформляти виконану роботу згідно із правилами, визначеними в інструкції до неї;
  • дотримуватися правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності;
  • виконувати роботу (завдання) на робочому місці, визначеному суб’єктом моніторингу.
 • Очікувані результати:
 • отримання результатів стану освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;
 • покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.
 • Підсумки моніторингу:
 • підсумки моніторингу узагальнюються у таблицях, схемах, діаграмах, графіках висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на виробничих нарадах,  оперативних нарадах,  засіданнях педагогічної  ради.

Рівні досягнень 89 дітей старшого дошкільного віку 

за освітніми напрямами Базового компонента у діаграмах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень  досягнень дітей раннього віку за 2020-2021 н.р. згідно програми «Соняшник Л.Калуської та БКД освіти

Рівень  досягнень дітей ІІ молодших груп за 2020-2021 н.р. згідно програми «Соняшник Л.Калуської та БКД освіти

Рівень  досягнень дітей середніх  груп за 2020-2021 н.р. згідно програми «Соняшник Л.Калуської та БКД освіти

Рівень  досягнень дітей старших груп за 2020-2021 н.р. згідно програми «Соняшник Л.Калуської та БКД освіти

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ  ОСВІТИ СТАНОМ

НА ТРАВЕНЬ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

     У період з 05.05.21р. по 14.05.21 р. в дошкільному навчальному закладі всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2020-2021 навчального року. Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу згідно Державного стандарту, що представляє взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку.

    Педагоги оцінювали досягнення за ключовими для дошкільної освіти компетентностями дитини (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтування на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, , музична, театралізована) та інші мають продовження в освітньому процесі початкової школи та протягом життя.

    Компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі»,  «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва»  створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях освіти у початковій та середній школі. Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти (2021р.) Таблиці оцінювання скомплектовані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік).

    Отже, в цілому по ЗДО №4 маємо наступні показники моніторингу рівня освітніх досягнень вихованців.

ПОРІВНЯЛЬНІ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМОВИХ ВИМОГ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ за 2020/21 навчальний рік (дошкільні групи)

№з/п Освітні лінії Показник на вересень 2020р. у% Показник на травень 2021 р.у %

Динаміка змін +/-

1 2 3 4 5
1 Освітній напрям «Особистість дитини»  95 95 0
2 Освітній напрям «Дитина в соціумі» 92 96 +4
3 Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі» 95 95 0
4 Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» 91 95 +4
5 Освітній напрям «Гра дитини» 91 96 +5
6 Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 91 96 +5
7 Освітній напрям «Мовлення дитини» 80 90 +10

   

 

     Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на формування ключових компетентностей дітей.

    Особливої уваги буде надано корекційно-відновлювальній роботі у спеціальних групах, де діти мають особливості мовленнєвого розвитку, необхідно продовжувати роботу над формуванням компетентностей освітньої лінії «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної,  Діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної), у межах виконання річних завдань закладу освіти.

    Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть протягом поточного навчального року спільно з батьками, як учасниками освітнього процесу, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів.

Результати моніторингу якості освіти за травень місяць 2021р.