Освітня програма та програми розвитку, що реалізуються в закладі освіти

Освітні та парціальні програми на 2023/2024 навчальний рік

На педагогічній раді “Про завдання діяльності колективу на 2023-2024 навчальний рік та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного закладу дошкільної освіти”, пр.№1,

схвалено чинну комплексну програму та парціальні програми за якими буде працювати заклад.

Парціальні програми

 

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

ЗДО №4 «Калинова сопілка»

протокол  №1

від «05» вересня 2023р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ЗДО №4 «Калинова сопілка»

 

______________ ( Т.Сливоцька)

«05» вересня 2023р.

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти  (ясел-садка) №4 «Калинова сопілка» 

                                на 2023 /2024 навчальний рік

Івано-Франківськ -2023

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….3

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті   компетентності)   …………………………………………..

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації………………………………………………………

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу…………………………….

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти ………………

Вступ

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» ЗДО №4 «Калинова сопілка»  у 2023/2024 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма ЗДО №4 «Калинова сопілка»  на 2023/2024 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 • турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2023/2024 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетними напрямами: (вказати)

 • екологічний розвиток;
 • зображувальна діяльність
 • розвиток  математичних задатків;;
 • наступність дошкільної і початкової ланок освіти;

та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • вдосконалення якості освітнього процесу шляхом системного аналізу та вирішення завдань формування екологічної свідомості особистості;
 • удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції дітей дошкільного віку на заняттях з малювання шляхом упровадження інноваційних методик і технологій;
 • забезпечення наступності у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі освіти в дошкіллі та початкових ланках освіти (орієнтуючись на концепцію НУШ).

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обовязковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету екологічній діяльності особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей основ світогляду через зображувальну діяльність;
 • забезпечення логіко-математичного розвитку.

–       забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Розділ І

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у ЗДО №4 «Калинова сопілка» здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради ЗДО №4 «Калинова сопілка» (протокол №1 від «05»  вересня 2023 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через програму освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування / Education & Care», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23) (кожний ЗДО вказує свої освітні програми, за якими буде здійснюватися освітня діяльність з дітьми із зазначенням коли їх затвердили і ким затверджено).

Організація освітнього процесу у спеціальних та інклюзивних групах здійснюється за освітніми програмами для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт», гриф МОУ від 04.04.2013№1/11-6544;

Програма розвитку дітей із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко», гриф МОУ від 12.04.2013 №1/11-6943;

 Корекційно розвиткова програма. Корекційне навчання розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (програмно-методичний комплекс) Трофименко Л.І. ( затверджено МОН України (наказ МОН України від 05.12.2012№1/11-18794).

(кожний ЗДО вказує освітні програми, за якими буде здійснюватися освітня діяльність з дітьми із зазначенням коли їх затвердили і ким затверджено).

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2023/2024 навчальному році будуть упроваджуватись такі парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності:

– Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85;

–  Дошкільнятам – освіта сталого розвитку. Лист ІМЗ від 12.02..2019№22 1/12-Г-46;

– Безмежний світ гри з LEGO. Лист ІМЗО від 28.12.2015 №2.1/123-Г-150;

– STREAM –  освіта, або Стежинки у Всесвіт. Лист ІМЗО від 14.07.2020 №22.1/12-Г-274.

–  Казкова фізкультура. Лист ІМЗО від 09.07.2019 №22.1/12-Г-627;

– Про себе треба знати, про себе треба дбати. Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049;

 (перелік парціальних освітніх програм, за якими буде здійснюватися діяльність в ЗДО з дітьми, із зазначенням коли і ким їх затвердили.  Кожний ЗДО вказує парціальні освітні програми, за якими буде здійснюватися діяльність з дітьми із зазначенням коли і ким їх затвердили).

У 2023/2024 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків: (перелік гуртків) гурток з вивчення англійської мови

Діяльність гуртка здійснюється за такою програмою:

– Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації (оновлений варіант подано на розгляд комісії з іноземних мов Науково-методичної ради МОН). Лист ІІТЗО від 28.07.2015 №14.1/12-Г-952  (ЗДО вказує парціальні освітні програми, за якими буде здійснюватися діяльність з дітьми із зазначенням коли їх затвердили і ким їх затвердили).

Мова навчання та виховання дітей українська.

Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань  у різні види діяльності  при проведені занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85). Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2024/2021 навчальному році у ЗДО функціонуватимуть такі групи:

(з 5-денним робочим тижнем).

інклюзивні групи:

молодша група «Яблунька» – 12 год.

середня група «Пізнайко» – 12год.,

старша група «Сонечко» – 12год.,

старша група «Бджілка» – 12 год.

Чергові  групи: 

молодша група «Калинонька» – 12 год.

середня група «Барвінок» – 12 год.

старша  група «Казочка» – 12 год.

групи з 10.5 годинним перебуванням:

ранній вік «Ромашка» – 10.5 год.

ранній вік «Колобок» – 10.5 год.

молодша група «Веселка» – 10.5 год.

середня група «Віночок» – 10.5 год.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН України відлист МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23  та Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році.  

Загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень

у 2023/2024 навчальному році

(5-денний робочий тиждень) за програмою освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування / Education & Care»,

хвалено для використання в закладах дошкільної освіти комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІМЗО від 14.07. 2017р. №21.1/12-Г-397)

 

 

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років) друга молодша (від 3 до 4 років) середня (від 4 до 5 років) старша (від 5 до 6 (7) років )
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна, художня література тощо)1  

3

 

4

 

5

 

5

 

Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 11 13 16
 

– англійська мова

 – хореографія

 

 

2

2

 

 

 

2

2

 

         

 

             2

2

Максимальна кількість занять на тиждень 9 11 13 16
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 3,5 5,3 8,3

 

Примітки:

 1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку ‒ інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.).

 1. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.
 2. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Примітки:

 1. Заняття з ознайомлення із соціумом проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення з природним довкіллям) із метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
 2. Заняття ознайомлення з природним довкіллям проводяться 1 раз на тиждень та інтегруються у зміст інших занять (з розвитку мовлення, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за цим напрямом у повному обсязі.
 3. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; інтегруватися у заняття з мовленнєвого розвитку та художньо-продуктивної діяльності у І та ІІ молодших групах.
 4. Заняття з сенсорного та логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності дітей.
 5. Заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування проводяться у І та ІІ молодших та середній групах – 1 раз на тиждень, старшій групі – 2 рази на тиждень, та інтегруються у зміст інших занять (ознайомлення з природним довкіллям, логіко-математичного розвитку, образотворчої діяльності, ознайомлення із соціумом) з метою реалізації програмових вимог за даним напрямом у повному обсязі.
 6. Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Вони можуть бути проведені, як окремі заняття (при наявності умов для їх проведення) або їх зміст може бути реалізований під час проведення фізкультхвилинок, фізкультпауз, рухливих ігор тощо.
 7. Заняття гуртка у групах проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у дні, коли є фізкультурні і музичні заняття, щоб запобігти перевантаження дітей. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.
 8. Максимально допустима кількість занять у молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

Примітки:

1 Пізнавально-дослідницька діяльність (у світі людей, особистісний розвиток) проводиться у формі спеціально організованих занять та ігрової діяльності (ігровий тренінг, різні види ігор), роботи з коректурними таблицями тощо. Ігрові форми роботи (ігровий тренінг) не враховані у загальну кількість занять.

2 Заняття з художньо-естетичної діяльності (музична діяльність, малювання, ліплення, аплікація, конструювання, художня література) проводяться предметні (на вивчення нової теми, формування нових умінь та навичок) та інтегровані. Варіанти інтеграції може обирати сам вихователь, або скористатися запропонованим форматом організації спільної діяльності вихователя з дітьми (карта активності тижня), що наведена у програмі «Впевнений старт».

3 Пізнавально-дослідницька діяльність (а саме формування елементарних математичних уявлень) проводиться як під час окремих (предметних занять), так у межах інтегрованого заняття. У програмі «Впевнений старт» запропоновано проведення інтегрованого заняття, у межах якого реалізуються завдання з формування елементарних математичних уявлень та конструювання.

4 Мовленнєва діяльність (розвиток мовлення, грамота) у формі заняття здійснюється відповідно до обраного типу: предметне, комплексне чи інтегроване заняття, у межах якого реалізуються завдання з мовленнєвої та художньо-естетичної діяльності.

5 ‒Заняття з фізичної культури (здоров’язберігальна, рухова діяльність) не враховуються в загальну кількість занять на тиждень.

Розподіл групових фронтальних занять на тиждень у інклюзивних групах здійснюється з урахуванням рекомендацій до листа МОН України від  14.08.2023 № 1/12038-23

Розділ ІІ

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх вивчення

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2023/2024 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія Зміст освітнього процесу
Особистість дитини Передбачає:

– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

 

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

 

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини  Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

 

Дитина в світі культури Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

 

Гра дитини Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

З метою підвищення якості освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме (заповнити таблицю):

Назва групи (вікова група) Інноваційна технологія Автор(и) технології
Група раннього віку «Ромашка»

Вихователі:

Чіпко К.Ю.

Кравець О.В.

– Педагогіка М.Монтесорі («Будинок вільної дитини)

– Коректурні таблиці

– Казкові лабіринти гри

– Палички Кюізенера

– Художники в памперсах

– Чудеса на піску

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

 

М.Монтесорі

Н.Гавриш

В.Воскобович

Х.Кюізенер

М.Гношинська

Т.М.Грабенко і ін..

Молодша група «Яблунька»

Вихователі:

Клименко Т.З.

Ящук С.М.

 

 

 

– ТРВЗ

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Палички Кюізенера

– Використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі з дітьми

– Коректурні таблиці

– ІКТ

– Мнемотехніка

 

 

 

 

Г.Альтшуллер

 

 

Х.Кюізенер

 

К.Крутій

Н.Гавриш

 

Г.Чепурний

 

 

Молодша група  «Калинонька»

Вихователі:

Дяків М.О.

Малашкіна О.В.

– Коректурні таблиці

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Палички Кюізенера

– ТРВЗ

– Мнемотехніка

– Використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі

– Спадщина В.Сухомлинського

– ІКТ

 

Н.Гавриш

 

 

Х.Кюізенер

Г.Альтшуллер Г.Чепурний

Н.Гавриш

 

В.Сухомлинського

 

 

Молодша група «Веселка»

Вихователі:

Бардашевська

Клюса Т.Г.

– Коректурні таблиці

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Палички Кюізенера

– ТРВЗ

– Використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі

– Спадщина В.Сухомлинського

– ІКТ

Н.Гавриш

 

 

Х.Кюізенер

Г.Альтшуллер

Н.Гавриш

 

В.Сухомлинський

Ранній вік «Колобок»

Вихователі:

Козюрак Х.В.

Дубейчук А.М

– ІКТ

– Використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі

– Мнемотехніка

-Використання  карт розумових дій та коректурних таблиць.

–  Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Палички Кюізенера

– Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа «Танграм»

– Здоров’язберігаючі технології

 

 

 

К.Крутій

 

Г.Чепурний

 

Н.Гавриш

 

 

Х.Кюізенер

Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни

 

 

 

Середня група

«Віночок»

Костишин О.М.

Кузишин О.О.

– Мнемотехніка

–  Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі

– Спадщина В.Сухомлинського

– Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання

– Палички Кюізенера

– Кубики Popi

Г.Чепурний

 

 

К.Крутій

 

В.Сухомлинський

Л.Шульга

 

 

Х.Кюізенер

 

– Логічні блоки Дьєнеша Дьєнеш
Середня група

«Пізнайко»

Федак Ю.І.

Торко М.В.

 

– Палички Кюізенера

– логічні блоки Дьєнеша

–  ТРВЗ

– Здоров’язберігаючі технології

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників

– Навчання дітей розповіданню за схемою

– Навчання дітей дошкільного віку розповіді за ілюстраціями

– Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання

– Технологія «STORITELLING» (складання історій)

 – Мнемотехніка

– ІКТ

 

 

Х.Кюізенер

Дьєнеш

Г.Альтшуллер

 

 

 

О.І.Савенков

 

Т.Ткаченко

 

О.І.Білан, К.Крутій

 

Л.Шульга

Середня група

«Барвінок»

Москвин С.І.

Афтанасів Н.Р.

– Палички Кюізенера

– логічні блоки Дьєнеша

–  ТРВЗ

– Здоров’язберігаючі технології (сендплей, малювання на склі)

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників

– Навчання дітей розповіданню за схемою

– Навчання дітей дошкільного віку розповіді за ілюстраціями

– Мнемотехніка

– Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання

– Спадщина В.Сухомлинського

– Методика «Впізнання накладених зображень (фігури Поппельрейтора)»

– ІКТ

 

 

 

 

Х.Кюізенер

Дьєнеш

Г.Альтшуллер

 

 

 

 

О.І.Савенков

 

Т.Ткаченко

 

О.І.Білан, К.Крутій

 

Г.Чепурний

Л.Шульга

 

 

 

В.Сухомлинський

В.Поппельрейтор

Старша група «Сонечко»

Баворовська С.

Шарабуряк Х.

– Палички Кюізенера

– Логічні блоки Дьєнеша

–  ТРВЗ

– Навчання дітей розповіданню за схемою

– Навчання дітей дошкільного віку розповіді за ілюстраціями

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Мнемотехніка

– Кінетичний пісок

– Малювання на склі

– ІКТ

 

 

 

 

Х.Кюізенер

Дьєнеш

Г.Альтшуллер

Т.Ткаченко

 

О.І.Білан, К.Крутій

 

 

 

Г.Чепурний

 

 

Старша група «Казочка»

Міщанин Н.С.

Буртник І.Л.

 

– Палички Кюізенера

– логічні блоки Дьєнеша

–  ТРВЗ

– Здоров’язберігаючі технології (сендплей, малювання на склі)

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Навчання дітей розповіданню за схемою

– Навчання дітей дошкільного віку розповіді за ілюстраціями

– Мнемотехніка

– Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання

– Спадщина В.Сухомлинського

– ІКТ

 

 

 

 

Х.Кюізенер

Дьєнеш

Г.Альтшуллер

 

 

 

 

 

Т.Ткаченко

 

О.І.Білан, К.Крутій

Г.Чепурний

Л.Шульга

 

 

В.Сухомлинський

 

Старша група «Бджілка»

Бойчук О.Д.

Роман М.І.

 

– Палички Кюізенера

– логічні блоки Дьєнеша

–  ТРВЗ

– Здоров’язберігаючі технології (сендплей, малювання на склі)

– Конструктор LEGO «Шість цеглинок»

– Навчання дітей розповіданню за схемою

– Навчання дітей дошкільного віку розповіді за ілюстраціями

– Художнє слово і дитяче мовлення

– Вчимося читати

– Мнемотехніка

– Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання

– Спадщина В.Сухомлинського

– Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників

– ІКТ

 

 

 

Х.Кюізенер

Дьєнеш

Г.Альтшуллер

 

 

 

 

 

Т.Ткаченко

О.І.Білан, К.Крутій

 

Н.Гавриш

Л.Шелестова

 

Г.Чепурний

Л.Шульга

 

В.Сухомлинський

О.І.Савенков

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Для здійснення моніторингу якості освітнього процесу можна використовувати методичні рекомендації «Моніторинг якості дошкільної освіти» ( КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2013 р.).

Інструментарієм здійснення моніторингу можуть бути: карти спостереження, кваліметричні моделі, що використовуються в межах регіональних моніторингових дослідженнях та кваліметрична модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

За результатами здійснення моніторингових процедур педагоги планують корекційну діяльність з дітьми раннього та дошкільного віку, а також індивідуальну роботу.

ЗДО здійснює планування методичної роботи також з урахуванням цих результатів.

Розділ ІІІ

Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації   

Термін навчання. Навчальний рік у ЗДО №4 «Калинова сопілка» починається 1 вересня 2023 року і закінчується 31 травня 2024 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України – з 1 червня по 31 серпня 2024року.

 Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. Орієнтовні терміни проведення канікул:

–  літні – з 1 червня до 30 серпня 2024 року (90 календарних днів),

– осінні – з 26 жовтня до 30 жовтня 2023 року (5 календарних днів),       – –  зимові – з 25 грудня до 22 січня 2024 року (10 календарних днів),

– весняні – з 1 квітня до 10 квітня 2024 (10 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 1525 хвилин залежно від віку дітей.

Режим роботи ЗДО «Калинова сопілка» у групах короткотривалого перебування:

група раннього віку №2 «Ромашка» – 10.5 год, 5 раз на тиждень;

група раннього віку  № 5 «Колобок» – 10.5 год., 5 раз на тиждень;

ІІ молодша група №12 «Веселка» – 10.5 год., 5 раз на тиждень;

Середня група №1 «Віночок» – 10.5 год., 5 раз на тиждень;

Режим роботи ЗДО «Калинова сопілка» для груп повного дня (чергових):

Молодша група № 9 «Яблунька» – 12 год., 5 раз на тиждень;

ІІ молодша група №11 «Калинонька» – 12 год., 5 раз на тиждень;

Середня група №10 «Барвінок» – 12 год., 5 раз на тиждень;

Старша група №6 «Казочка» – 12 год., 5 раз на тиждень;

Режим роботи ЗДО «Калинова сопілка» для інклюзивних  груп :

Середня група №8 «Пізнайко» – 12 год., 5 раз на тиждень;

Старша група №4 «Сонечко» – 12 год., 5 раз на тиждень

 Старша група №7 «Бджілка» – 12 год., 5 раз на тиждень;

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2023/2024 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед, керівник, практичний психолог (старші групи) та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо.

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

   За  окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу) (до складу команди супроводу включаються батьки) розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ЗДО та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи ЗДО  №4 “Калинова сопілка”на 2023/2024н.р.;
 • режиму роботи груп та ЗДО.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, ЗДО організовано роботу (за наявності) консультативного центру (пункту):______________________________________ (вказати повну назву).

Основні форми діяльності консультативного центру (пункту):

 • організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Консультативний центр (пункт) здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів консультативного центру (пункту) (вказати повну назву центру): вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив ЗДО здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоровˈя та інших причин не відвідують ЗДО, але проживають на його території обслуговування.

Розділ ІV

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона може включати:

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;
 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи  забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО (див. таблицю)

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО доцільно визначати за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО можуть бути: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Таблиця

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Напрям оцінювання Показники Методи збору інформації Термін проведення
Освітнє середовище Забезпечення ЗДО (спортивного, музичного залів, груп) обладнанням відповідно до Типового переліку Спостереження
Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку Спостереження
Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам Спостереження, вивчення документації
Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників Спостереження, вивчення документації
Створення умов для дітей з особливими потребами Спостереження, вивчення документації
Освітня діяльність Якість планування в ЗДО Вивчення документації
Діяльність керівника ЗДО Опитування, вивчення документації
Система внутрішнього моніторингу Вивчення документації
Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО Спостереження вивчення документації
Рівень реалізації компетентнісного підходу Спостереження оцінка, вивчення документації
Діяльність вихователя Спостереження, вивчення документації
Організація та здійснення методичної роботи Вивчення документації
Співпраця з батьками вихованців Опитування, вивчення документації
Результати освітньої діяльності Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями Спостереження

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО 

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію можна використати регіональні картами спостереження або кваліметричну модель Єльникової Г.В. (лист МОНУ від 06.11.2015                    № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»).

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО.
 2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
 3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.

         Освітній  процес здійснюється  відповідно до вимог Базового компонента,  у роботі використовується комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей «Соняшник» Л.Калуської та парціальні програми: 

1. Посібник «Радість творчості» Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик для роботи з дітьми молодшої групи «Яблунька» та середніх груп «Пізнайко», «Віночок» та «Барвінок».
2. Навчально-методичний посібник «Дошкільнятам – освіта сталого розвитку» Н.Гавриш, О.Пометун для роботи з дітьми молодших груп «Колобок», «Калинонька», «Веселка», середньої групи та старших груп «Казочка» і «Бджілка».
3. Навчальний посібник «Афлатот» (соціально-економічне виховання дошкільнят) Маргарет Кернан, Лана Желен для роботи з дітьми молодшої групи «Яблунька», середніх груп «Пізнайко» і «Віночок» та старшої групи «Сонечко».
4. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM – освіта або Стежинки у Всесвіт» для роботи з дітьми середніх груп «Пізнайко» і «Барвінок».
5. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (під керівництвом Рома О.Ю.) для роботи з дітьми середньої групи «Пізнайко».
6. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» Л. В. Лохвицька для роботи з дітьми середньої групи «Пізнайко».
7. Програма «ЛЕГО-конструювання» Лапін А.В. для роботи з дітьми старшої групи «Бджілка».
8. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» О.Каплуновська для роботи з дітьми ясельної групи «Ромашка».