Статут

   ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти і науки                                                                                                                Виконавчий комітет

Виконавчого комітету                                                                                                   Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківської міської ради

Начальник управління                                                                                                                        Міський голова

_______________З.Береговський                                                                                     _________________ З.Шкутяк

від _________________2004р.                                                                                                ________________ 2004 р.

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЕЛ-САДКА) № 4

«КАЛИНОВА СОПІЛКА»

 

 

 

 

 

 

ПРИЙНЯТО

загальними зборами

трудового колективу

«___» _____________ 2004 р.

 

 

 

 

 

                                                                м. Івано-Франківськ                                                                                              

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 4 «Калинова сопілка» Івано-Франківської міської ради (далі – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД) створено на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 18 червня 1982 року, № 340.

1.2.   Юридична адреса ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 76009, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 133, тел.: 78-64-24.

1.3.   Засновник ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – Івано-Франківська міська рада.

Засновник здійснює фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.5.ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6.   Головною метою ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти; задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей; створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.   Діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

–   реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

–   забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

–    дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.

 ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.   ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД розрахований на 205 місць.

2.2.   Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.

2.3.   У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ функціонують групи: загального розвитку.

2.4.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД може мати групи з денним режимом перебування дітей, вихідних та святкових днів з короткотривалим перебуванням (та з різним режимом перебування).

2.5.   Наповнюваність груп дітьми становить:

–     15 дітей – в ясельних групах;

–      20 дітей – в дошкільних групах;

–     15 дітей – в різновіковій групі.

2.6.   Для зарахування дитини у ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД необхідно пред’явити:

–  витяг з історії розвитку дитини;

–  завірену дитячою поліклінікою медичну довідку;

–   медичну довідку про епідеміологічне оточення;

–  свідоцтво про народження дитини (копію свідоцтва про народження дитини);

–   заяву про зарахування в дошкільний заклад.

2.7.   За дитиною зберігається місце в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.   Відрахування дітей із ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ може здійснюватись:

–    за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

–   у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

–   у разі відсутності дитини без поважних причин протягом 2-х тижнів.

2.9.   Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини – 10 календарних днів.

2.10. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює соціально-педагогічний патронат сімей у закріпленому окрузі та надає консультаційну допомогу сім’ям на консультпункті (який діє при дошкільному закладі), діти, яких не відвідують дошкільних закладів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин і чергові групи з 12-ти годинним перебуванням дітей.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Режим роботи дошкільного закладу може змінюватися згідно бажання батьків.

3.2.   Щоденний графік роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

         з 7 год. 30 хв. До 18 год. 00 хв.

Дві дошкільні групи: з 7год. 30 хв. До 19 год. 30 хв.

3.3.   При потребі можуть створюватись групи з іншим режимом роботи.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.   Навчальний рік у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ проводиться оздоровлення дітей.

4.2.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.   План роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ схвалюється педагогічною радою ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, затверджується керівником ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і погоджується з управлінням освіти і науки міськвиконкому.

План роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою: відділенням гігієни  дітей та підлітків міської санстанції.

4.4.   У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.   Навчально-виховний процес у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється за програмами: «Малятко», Дитина», «Базовим компонент дошкільної освіти» згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, рекомендованими чи затвердженими програмами МОН. 

4.6.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний.

4.7.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД за потребами батьків може надавати додаткові освітні послуги: навчання англійської мови, хореографії за погодженням з управлінням освіти і науки міськвиконкому (та інші платні послуги).

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

5.1.   Забезпечення продуктами харчування здійснюється торговельними організаціями та підприємствами згідно рішень засновника, відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2.   У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ встановлено трьохразове харчування дітей.

5.3.   Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та медичних працівників.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.   Медичне обслуговування дітей ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється дитячою поліклінікю ЦМКЛ на безоплатній основі,медичними працівниками, які входять до штату закладу.

6.2.   Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.   Учасниками навчально-виховного процесу у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ є: діти дошкільного віку, керівник, його заступники (вихователь-методист, завгосп), педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.   За успіхи у роботі встановлюється форми матеріального заохочення: згідно колективного договору:

–   представлення до нагородження грамотами;

–   подяки із занесенням у трудові книжки;

– присвоєння звань: «Вихователь-методист», нагородження значком «Відмінник освіти України», надання грошових премій.

7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

–   безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

–  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

–   здоровий спосіб життя.

7.4.   Права батьків або осіб, які їх замінюють:

–   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

–    звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

–   брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

–   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

–   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і в суді.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

–   своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;

–   своєчасно повідомляти ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД про можливість відсутності або хвороби дитини;

–   не порушувати режиму закладу, вчасно приводити дітей в ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД;

–   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5.   На посаду педагогічного працівника ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.   Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.   Педагогічні працівники мають право:

–   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

–  брати участь у роботі органів самоврядування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

–   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

–   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

–   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

–    на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

–  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

–  на захист професійної честі та власної гідності;

–   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.   Педагогічні працівники зобов’язані:

–   виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

–    дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

–  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

–  брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

–   виконувати накази та розпорядження керівництва;

–    інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.   Педагогічні працівники приймаються на роботу до ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ управлінням освіти і науки міськвиконкому за погодженням із завідувачем дошкільного закладу. Інші працівники приймаються на роботу завідувачем ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

7.10. Працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік при поліклінічних відділеннях ЦМКЛ за територіальним принципом.

7.12. Педагогічні працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно чинного законодавства.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.Управління ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ здійснюється його засновником – Упралінням освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснює завідувач, який призначається та звільняється з посади засновником.

Керівник ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

–   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

–    здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

–  діє від імені ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

–   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (крім педагогічних працівників);

–    видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

–    затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти Івано-Франківської міської ради;

–    контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

–    затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

–    забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

–    контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

–    організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.  Постійно діючий колегіальний орган у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Педагогічна рада  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

–    розглядає питання навчально-виховного процесу в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ та приймає відповідні рішення;

–     організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

–    приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3-х – 4-х на рік.

8.4.   Органом громадського самоврядування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – 50 та батьків – 50.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

–    приймають Статут, зміни і доповнення;

–    обирають раду ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

–    заслуховують звіт керівника ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, голови ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

–  розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

–    затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

8.5.    У період між загальними зборами діє рада ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань ради визначаються за потребою.

Засідання ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, може створювати благодійний фонд, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.  У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

–   співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

–   сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

–   сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

–  сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

–  організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

–   стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

–   всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;

–   сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 340 від 18 червня 1982 року ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ переведено в оперативне управління земельну ділянку, будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є кошти:

–  відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

–   батьків або осіб, які їх замінюють;

–  кошти, одержані від громадян за надання додаткових платних послуг з галузі освіти;

–    інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2.  ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД за погодженням із засновником має право:

–   придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

–   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

–   здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.Статистична звітність ф. № 85-к про діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ    здійснюються через централізовану бухгалтерію управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

11.2. Контроль за дотриманням ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому і Управлінням освіти і науки ОДА.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

                                        Завідувач дошкільного

навчального закладу                                                      Т.Сливоцька

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *